Alt yapıda yeni yapılanma

Çorum Belediyespor’da alt yapı yeniden yapılandı. Yeni oluşan Teknik Heyet Alt Yapı Sorumlusu Mustafa Ercan’ı ziyaret etti ve çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Alt yapıda yeni yapılanma

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por alt­ya­pı an­tre­nör­le­ri Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt­ya­pı So­rum­lu­su Mus­ta­fa Er­can'ı zi­ya­ret et­ti.

Ye­ni yö­ne­tim­le bir­lik­te Alt­ya­pı So­rum­lu­lu­ğu gi­bi ol­duk­ça zor bir gö­re­vi üst­le­nen Mus­ta­fa Er­can ül­ke dü­ze­yin­de re­ka­bet ede­cek bir alt ya­pı oluş­tur­mak adı­na uğ­raş gös­te­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Spor­cu­la­rı­mız, an­tre­nör­le­ri­miz ve tüm ça­lı­şan­la­rın ken­di­le­ri için iti­ci bir güç ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mus­ta­fa Er­can, "Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü ola­rak Türk fut­bo­lu­nun ve Ço­rum'da spo­run ge­le­ce­ği için etik de­ğer­le­re say­gı­lı ulu­sal ve ev­ren­sel de­ğer­ler­le do­nan­mış, ak­la ve man­tı­ğa da­ya­lı, oku­yan, araş­tı­ran, sor­gu­la­yan, tek­no­lo­ji­yi kul­lan­ma­yı bi­len, iyi bir in­san, iyi bir va­tan­daş ve iyi bir spor­cu ye­tiş­tir­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Alt­ya­pı­mız­da gö­rev ya­pan ho­ca­la­rı­mız ve genç spor­cu kar­deş­le­ri­miz­le be­ra­ber ku­rum kül­tü­rü­ne sa­hip, il­ke­le­ri­ne bağ­lı, çağ­daş ve ku­rum­sal bir ya­pı­da ili­miz spo­ru­nun ge­liş­me­si­ne önem­li kat­kı­lar su­nu­yo­ruz. Ço­rum Be­le­di­yes­por alt­ya­pı­sın­da­ki tüm bi­rim­le­ri­miz öne­ri­le­re, eleş­ti­ri­le­re açık­tır. Pay­laş­ma­yı ve top­lu­ma kar­şı he­sap ver­me­yi bir gö­rev sa­yı­yo­ruz" de­di. 
300'e ya­kın spor­cu ye­tiş­ti­ri­yo­ruz

Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü alt­ya­pı so­rum­lu­su Mus­ta­fa Er­can aka­de­mi li­gi ve ye­rel lig­ler­de 300'e ya­kın spor­cu­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. 
Aka­de­mi li­gin­de mü­ca­de­le eden ta­kım­la­rın an­tre­nör­le­ri ile il­gi­li de bil­gi­ler ve­ren Er­can, "U15 ta­kı­mı­mı­zı Hay­ret­tin Ka­ra­ca, U16 ta­kı­mı­mı­zı Ha­lil İb­ra­him Ay­do­ğan, U17 ta­kı­mı­mı­zı Ömer Özer, U19 ta­kı­mı­mı­zı İs­ma­il Ata­lay Bay­dur  ça­lış­tı­ra­cak. Ye­rel lig­de mü­ca­de­le ede­cek olan ta­kım­la­rı­mı­zı da Al­pars­lan Hoş­gör, Hay­ret­tin Ka­ra­ca ve Ko­or­di­na­tör Se­lim Sü­mer ça­lış­tı­ra­cak­lar" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Er­can'dan genç spor­cu­la­ra tav­si­ye­ler

Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü alt­ya­pı so­rum­lu­su Mus­ta­fa Er­can, alt­ya­pı­da mü­ca­de­le eden genç spor­cu­la­ra önem­li tav­si­ye­ler­de bu­lun­du. Genç­le­rin, iyi bi­rer spor­cu ola­rak ye­ti­şe­bil­me­le­ri için çok ça­lış­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Er­can, "Yap­ma­nız ge­re­ken iki şey var. Bi­rin­ci­si oy­na­dı­ğı­nız oyu­nun ku­ral­la­rı­nı iyi öğ­ren­mek. İkin­ci­si ise oyu­nu her­kes den iyi oy­na­ma­yı ar­zu et­mek, is­te­mek. Ya­ni yap­tı­ğı­nız işi se­ve­rek yap­mak. Bu iki şe­yi ya­par­sa­nız ba­şa­rı si­zin olur" de­di.  Er­can ay­rı­ca Ah­lak'ın her şe­yin üs­tün­de ol­du­ğu­nu da genç­le­re öğüt­le­di. 
Si­nan Öz­dil­li'ye te­şek­kür


Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt­ya­pı So­rum­lu­su Mus­ta­fa Er­can geç­ti­ği­miz se­zon­lar­da Ço­rum Be­le­di­yes­por alt­ya­pı so­rum­lu­su ola­rak gö­rev alan ve bu za­ma­na ka­dar yap­tı­ğı önem­li kat­kı­lar ne­de­niy­le Si­nan Öz­dil­li ve alt­ya­pı­ya eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür et­ti. Er­can, "Baş­ta geç­ti­ği­miz se­zon­lar­da alt­ya­pı so­rum­lu­muz olan de­ğer­li kar­de­şim Si­nan Öz­dil­li ol­mak üze­re an­tre­nör­le­ri­mi­zi Hü­se­yin Eğer ve Se­la­hat­tin Ka­ra­ca'ya, ay­rı­ca eme­ği ge­çen­le­re bu za­ma­na ka­dar sağ­la­dık­la­rı tüm de­ğer­li kat­kı­la­rı ne­de­niy­le te­şek­kür edi­yo­rum" de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sacit
Sacit - 3 yıl Önce

Yapılanmaymış ne yapılanması kaç tane oyuncumuz var üstte kaç tane sattık takımda oynayan kaç alt yapı futbolcumuz oldu Kİ bize masal anlatmayın bizimle alay da etmeyin dışardan gelenlere Trilyonlar dökün hala da döküyorsunuz ülkenin bu sıkıntılı döneminde bile neyse bunun sebebi belli siz sn ZEKİ GÜL bey maalesef her yıl başarısızdınız zaten siz 5-6 yıldır bu takımın başkanıydınız kaç tane alt yapımızdan oyuncu oynattınız kaç tane ortaya çıkarttınız lafa gelince alt yapı bizim için çok önemli şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz hepsi himayeymiş bir gün bulunduğunuz mevkiden de gideceksiniz o zaman Çorum’da gezerken ne diyeceksiniz boş laf sadece bizde soracağız o zaman nerde alt yapı çocukları kaç tane takıma monte ettiniz gösterin diye o bunu kesin diyeceğiz ve kafanızı öne eğeceksiniz biliyoruz verin değer artık takıma monte edin oynatın korkmayın bizim dileğimiz bu

Çorumlu
Çorumlu - 3 yıl Önce

Göstermelik iş yapıyorsunuz sn alt yapı sorumluları takımda sanki alt yapıdan oyuncu çıkarıp oynatıyonuzda görev dağılımı be toplantısı yapılmış hadi ordan sizi

Semih
Semih - 3 yıl Önce

Kaç tane oyuncu çıkarttınız yetiştirdinizde biz mi göremiyoruz hani alt yapıya önem hani çorumumuzun çocukları oynuyorlarsa bizim görmüyoruz yazık ya trilyonları verin harcayın boşa bir tane memleketimizin çocuğunu yetiştirilse oynatmadınız ZEKİ GÜL bey size sesleniyorum Çorumlu olarak yıllarca başkanlık yaptınız nerde kaç tane alt yapıdan üst yapıya oyuncu çıkarttınız oynattınız cevap istiyoruz çocuklarımız heba olup gidiyor lafa gelince bol bol nutuk atın..

SIRADAKİ HABER