Amasya Belediyespor’dan Gelişim kafilesine kahvaltı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un kar­deş ku­lü­bü Amas­ya Be­le­di­yes­por kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım Böl­ge­sel Ge­li­şim Li­gi­ne bir jest da­ha yap­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın haf­ta so­nu Er­ba­as­por ile oy­na­dı­ğı maç ön­ce­sin­de iki ta­kı­mı­nı kah­val­tı­da mi­sa­fir et­ti.

Amasya Belediyespor’dan Gelişim kafilesine kahvaltı

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un kar­deş ku­lü­bü Amas­ya Be­le­di­yes­por kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım Böl­ge­sel Ge­li­şim Li­gi­ne bir jest da­ha yap­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın haf­ta so­nu Er­ba­as­por ile oy­na­dı­ğı maç ön­ce­sin­de iki ta­kı­mı­nı kah­val­tı­da mi­sa­fir et­ti.


Pa­zar gü­nü Er­ba­as­por ile dep­las­man­da U 17 ve U 19 kad­ro­la­rın­da kar­şı­la­şan Ço­rum Be­le­di­yes­por U 17 ve U 19 kad­ro­la­rı Er­baa’ya ge­çer­ken Ye­ni Amas­yas­por baş­ka­nı ve Ço­rum dos­tu Yıl­maz Ka­ra­ca’nın kah­val­tı da­ve­ti­ne ica­bet et­ti­ler.


Ken­di­si il dı­şın­da bu­lun­ma­sı ne­de­ni ile Amas­ya ASKF Baş­ka­nı Şe­ra­fet­tin Ay­kaç Ço­rum Be­le­di­yes­por Böl­ge­sel Ge­li­şim Li­gi ka­fi­le­si­ni kar­şı­la­dı ve kah­val­tı­da mi­sa­fir et­ti ve ma­ça uğur­la­dı. Amas­ya Be­le­di­yes­por te­sis­le­rin­de ve­ri­len kah­val­tı­ya Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­fi­le­si tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar ile Amas­ya ASKF Baş­ka­nı Şe­ra­fet­tin Ay­kaç ha­zır bu­lun­du.


Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt Ya­pı Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Ar­duç, ken­di­le­ri­ni Amas­ya’da mi­sa­fir eden Amas­ya Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca ve ASKF Baş­ka­nı Şe­ra­fet­tin Ay­kaç’a mi­sa­fir­per­ver­lik­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER