Amatör Futbol’da kuralar çekildi

Çorum amatör futbol beş kategoride statüler belli oldu. Sezonun ilk düdüğü U 17’de çalacak aynı dönemde U 15 başlayacak. U 14 ve U 19 bu iki kategori bitince başlayacak. 1. Amatör Küme’de ise on takım mücadele edecek başlama tarihi BAL fikstüre açıklandıktan sonra belli olacak. 1. Amatör Küme’de ilk hafta maçlarında İskilipspor - İskilipgücü, Osmancık Belediyespor- Osmancıkgücü, Alaca Belediyespor - İl Özel İdarespor, Bayat Belediyespor - Mimar Sinan Gençlikspor ve Çimentospor - Eti Lisesi ilk hafta karşılaşacaklar.

Amatör Futbol’da kuralar çekildi

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum ama­tör fut­bo­lun­da se­zo­nun ilk tek­nik top­lan­tı­sı cu­mar­te­si gü­nü ya­pıl­dı. ASKF Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen Tek­nik Top­lan­tı Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan’ın baş­kan­lı­ğın­da ya­pıyl­dı. Top­lan­tı­ya ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, TÜ­FAD Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han ile İl Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­kan ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer ile ku­lüp tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı­lar.
Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan ye­ni se­zo­nun tüm ku­lüp­le­re ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di ve se­zo­nun cen­til­men­ce sa­kat­lık­sız ve fa­ir pla­yin ha­kim ol­ma­sı­nı öne çı­kar­ta­rak tüm ta­kım­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­di. ASKF, TÜ­FAD ve Ha­kem Ko­mi­te­si’nin­de ba­şa­rı di­lek­le­ri­nin ar­dın­dan ku­ra çe­ki­mi­ne ge­çil­di. Bu lig­le­rin ter­tip ku­ru­lu üye­lik­le­ri­ne ise İl­han Kol, Meh­met Ar­duç ve Ya­kup Çel­tek se­çil­di.
U 15 maç­la­rı pa­zar gü­nü


Tek­nik Top­lan­tı­da ilk ola­rak U 15 li­gi için ku­ra çe­ki­mi ya­pıl­dı. Bu ka­te­go­ri­de 10 ta­kım mü­ca­de­le ede­cek. Tek grup­ta ve tek dev­re­li lig sta­tü­sü­ne gö­re oy­na­na­cak maç­lar so­nun­da şam­pi­yon ta­kım bel­li ola­cak. Bu ka­te­go­ri­de maç­lar 23 Ey­lül pa­zar gü­nü baş­la­ya­cak. Mü­ca­de­le ede­cek ta­kım­lar ise HE Kül­türs­por, İl Özel İda­res­por, Genç­ler­bir­li­ği, İs­ki­lips­por, Eti Li­se­si Genç­lik, Çi­men­tos­por, Os­man­cık Be­le­di­yes­por, İs­ki­lip­gü­cü, Uğur­lu­dağ Be­le­di­yes­por ve Ala­ca Be­le­di­yes­por.
İlk dü­dük U 17’de ça­la­cak


Se­zo­nun ilk dü­dü­ğü ise U 17 li­gin­de ça­la­cak. 22 Ey­lül cu­mar­te­si gü­nü oy­na­na­cak maç­lar­la baş­la­ya­cak olan U 17 li­gin­de se­kiz ta­kım mü­ca­de­le ede­cek. Tek grup­ta tek dev­re­li lig sta­tü­sü­ni gö­re oy­na­na­cak maç­lar so­nun­da ilk dört sı­ra­yı alan ta­kım­lar play-off’a yük­se­le­cek. Play-off maç­la­rı ise çift dev­re­li lig sta­tü­sün­de oy­na­na­cak. Bu ka­te­go­ri­de grup maç­la­rı mer­kez sa­ha­lar­da play-off mü­sa­ba­ka­la­rı ile dep­las­man­lı ola­rak oy­na­na­cak. U 17 li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek ta­kım­lar ise Eti Li­se­si Genç­lik, Genç­ler­bir­li­ği, Çi­men­tos­por, İs­ki­lip­gü­cüs­por, İl Özel İda­res­por, Ala­ca Be­le­di­yes­por, HE Kül­türs­por ve Mi­mar Si­nan Genç­liks­por.
U 14’de on ta­kım mü­ca­de­le ede­cek


U 14 li­gin­de ise on ta­kım mü­ca­de­le ede­cek. Tek grup­ta tek dev­re­li lig sta­tü­sü­ne gö­re oy­na­na­cak maç­lar so­nun­da şam­pi­yon bel­li ola­cak U 14 li­gi mü­sa­ba­ka­la­rı U 15’de mü­ce­de­le so­na er­dik­ten son­ra baş­la­ya­cak. Bu ka­te­go­ri­de mü­ca­de­le eden ta­kım­lar ise Genç­ler­bir­li­ği, Mi­mar Si­nan Genç­lik, Eti Li­se­si, İs­ki­lip­gü­cüs­por, Os­man­cık Be­le­di­yes­por, 1907 Genç­liks­por, HE Kül­türs­por, Çi­men­tos­por, Ço­rum Be­le­di­yes­por ve İl Özel İda­re Genç­liks­por.
U 19 iki grup­ta oy­na­na­cak


U 19 Li­gin­de ise 11 ta­kım iki grup­ta mü­ca­de­le ede­cek. Bu ka­te­go­ri­de­ki mü­sa­ba­ka­lar U 17 maç­la­rı ta­mam­lan­dık­tan son­ra baş­la­ya­cak. İki grup­ta çift dev­re­li lig sta­tü­sün­de oy­na­na­cak maç­lar so­nun­da grup­la­rın­da ilk iki sı­ra­yı alan ta­kım­lar play-off’a yük­se­le­cek. Dört ta­kı­mın çift dev­re­li lig sta­tü­sün­de mü­ca­de­le ede­ce­ği U 19’da şam­pi­yon olan ta­kım grup­lar­da Ço­rum’u tem­sil et­me­ye hak ka­za­na­cak.
Çe­ki­len ku­ra so­nu­cun­da U 19’da A gru­bun­da Oğuz­lar Be­le­di­yes­por, Mi­mar Si­nan Genç­liks­por, Eti Li­se­si Genç­liks­por, Os­man­cık­gü­cü, Ulu­ka­vaks­por, B gru­bun­da ise Ala­ca Be­le­di­yes­por, Çi­men­tos­por, İs­ki­lip­gü­cüs­por, İl Özel İda­res­por, HE Kül­türs­por ve Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ta­kım­la­rı yer al­dı­lar. Tüm oto­ro­ti­le­rin or­tak gö­rü­şe U 19 li­gin­de A gru­bu­nun ölüm gru­bu ol­du­ğu ve tüm güç­lü ta­kım­la­rın bur­da yer al­ma­sı­nın her ma­çı çok zor­lu ha­le ge­ti­re­ce­ği yö­nün­de.
1. Kü­me BAL’a gö­re baş­la­ya­cak

1. Ama­tör Kü­me’de ise on ta­kım çift dev­re­li lig sta­tü­sün­de mü­ca­de­le ede­cek. 1. Ama­tör Kü­me’nin baş­la­ma ta­ri­hi Böl­ge­sel Ama­tör Lig fiks­tü­rü bel­li ol­duk­tan son­ra net­lik ka­za­ra­cak. Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, ba­raj ma­çı ol­ma­sı ha­lin­de iki ta­kı­mın­da eşit şart­lar­da mü­ca­de­le et­me­si içi­ni­ki li­gin bi­tim ta­rih­le­ri­nin ay­nı ol­ma­sı­nın is­ten­di­ği­ni bu ne­den­le li­gin baş­la­ma ta­ri­hi­nin Bal fiks­tü­rü­nün açık­lan­ma­sın­dan son­ra be­lir­le­ne­ce­ği­ni söy­le­di. Ayan ay­rı­ca geç­ti­ği­miz se­zon dev­re ara­sı­nın çok uzun ol­du­ğu ve ku­lüp­le­rin bu­na kar­şı çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek bu yıl dev­re ara­sı­nı bir ay ola­ca­ğı­nı fiks­tü­rün­de bu­na gö­re dü­zen­le­ne­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Çe­ki­len ku­ra so­nu­cun­da ilk haf­ta fiks­tür eş­leş­me­le­ri­de bel­li ol­du. Li­gin ilk haf­ta­sın­da iki il­çe ta­kı­mı olan Os­man­cık ve İs­ki­lip için özel ku­ra çe­kil­di. İlk haf­ta iki il­çe ta­kı­mı­nın kar­şı­laş­ma­sı için ön­ce bu ku­lüp­ler için çe­kim ya­pıl­dı. İs­ki­lips­por - İs­ki­lip­gü­cü, Os­man­cık Be­le­di­yes­por- Os­man­cık­gü­cü eş­leş­me­le­ri ol­du. Di­ğer maç­lar­da ise Ala­ca Be­le­di­yes­por - İl Özel İda­res­por, Ba­yat Be­le­di­yes­por - Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ve Çi­men­tos­por - Eti Li­se­si ilk haf­ta kar­şı­la­şa­cak­lar.
Bu ka­te­go­ri­le­rin fiks­tür­le­ri ha­zır­la­nıp Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ona­yı­nın ar­dın­dan açık­la­na­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER