‘Amatör spor kesinlikle mağdur edilmeyecek’

ASKF tarafından spor tesislerinin eksiklerini görüşmek üzere spor taban birlikleri temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan mevcut spor kompleksinin yerine farklı bir konsep yapılacağını söyledi. Ceylan, amatör sporun kesinlikle mağdur edilmeyeceğini mevcut tesislerden çok daha modern ve güzel tesisleri Çorum gençliğinin hizmetine sunacaklarını söyledi.

‘Amatör spor kesinlikle mağdur edilmeyecek’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan Ama­tör spo­run ke­sin­lik­le mağ­dur edil­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ah­met Sa­mi Cey­lan be­ra­be­rin­de İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya ile bir­lik­te spor ta­ban bir­lik­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri­nin da­ve­ti ile ASKF’de bir ara­ya gel­di.

Top­lan­tı­ya ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, TÜ­FAD Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han Tür­ki­ye Fa­al Fut­bol Ha­kem­le­ri ve Göz­lem­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Dur­muş Buy­ruk, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, İl Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­kan ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer, Ana­do­lu Spor Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği (ASGD) Şu­be Baş­ka­nı Ha­lil Öz­türk ile ASKF Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Ah­met Ay­lar, Hi­lal Ki­raz, Mus­ta­fa Ka­nat, Hay­ret­tin Ka­ra­ca ve Meh­met Ar­duç ka­tıl­dı­lar.


Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran Ço­rum ama­tör spo­ru­nun te­sis­le­ri­nin so­run­la­rı ve çö­züm­le­ri ko­nu­sun­da ha­zır­la­dık­la­rı se­kiz mad­de­lik ta­lep­le­ri­ni ilet­ti.

Cey­lan bu ta­lep­le­ri din­le­dik­ten son­ra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da mev­cut spor te­sis­le­ri­nin bu­lun­du­ğu alan­la il­gi­li ola­rak Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ile gö­rüş­le­le­rin sür­dü­ğü­nü söy­le­di. Amaç­la­rı­nın bu te­sis­le­rin bu­lun­du­ğu ala­nı mil­let par­kı, mo­dern bir kon­fe­rans sa­lo­nu, en­gel­li eği­tim mer­ke­zi, mi­ni fut­bol, vo­ley­bol, bas­ket­bol sa­ha­la­rı ve te­nis kort­la­rı­nın bu­lun­du­ğu bir kon­sept ha­li­ne ge­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Mev­cut spor te­sis­le­ri­nin ek­sik­le­ri ko­nu­sun­da ge­rek ye­rel ge­rek­se ge­nel büt­çe­den ge­rek­li kay­nak­la­rın ak­ta­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Cey­lan ‘Tüm ama­tör ca­mia ra­hat ol­sun ke­sin­lik­le ama­tör spo­ru mağ­dur et­me­ye­ce­ğiz. Mev­cut­lar­dan çok da­ha mo­dern ve ih­ti­ya­ca ce­vap ve­re­cek şe­kil­de ye­ni­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız. Bun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER