Amatörlere 253 bin liralık hayat veren katkı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizdeki 56 kulübe toplam 253 bin lira nakdi yardım yapıldı. Kulüpler vergi dairesinden borcu yoktur kağıdı ile İl Müdürlüğü’ne gidecek burda formu doldurarak Genel Müdürlüğe gönderilecek. Kulüplere 4-5 bin lira arasında nakdi yardım yapılacağı açıklandı.

Amatörlere 253 bin liralık hayat veren katkı

MU­RAT KA­RA­SU
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ama­tör ku­lüp­le­ri­ne top­lam­da 253 bin li­ra nak­di yar­dım ya­pıl­dı. Nak­di pa­ra­nın da­ğı­tıl­ma­sı ne­de­ni ile Anit­ta Otel’de dü­zen­le­nen if­tar ve tö­re­ne AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Va­li Yar­dım­cı­sı Tur­gay Gü­leç, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Kır, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, İl Özel İda­re Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Çıp­lak ile İl Tem­sil­ci­le­ri, Ku­lüp Baş­kan­la­rı, Yö­ne­ti­ci­le­ri ve an­tre­nör­le­ri ka­tıl­dı­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül  ise baş­ka bir if­tar­dan top­lan­tı­nın son bö­lü­mü­ne gel­di ve ku­lüp tem­sil­ci­le­ri­ne iyi bay­ram­lar di­le­di.

İf­ta­rın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­de ilk ko­nuş­ma­yı ya­pan Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, ama­tör ku­lüp­le­rin eko­no­mik ola­rak zor ayak­ta dur­duk­la­rı­nı bu tür kat­kı­la­rın ha­yat­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri için çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Be­le­di­ye­miz ve İl Özel İda­re­mi­zin mal­ze­me des­te­ği­nin ar­dın­dan Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün bu nak­di yar­dı­mı ama­tör ku­lüp­le­ri­mi­ze bir can su­yu ol­muş­tur. Bu kat­kı­nın çık­ma­sın­da her za­man ya­nı­mız­da olan Mil­let­ve­ki­li­miz Ah­met Sa­mi Cey­lan’a tüm ama­tör spor ca­mi­ası­na te­şek­kür edi­yo­rum’ de­di.

Da­ha son­ra ko­nu­şan Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ise Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan 81 il­de­ki ama­tör ku­lüp­le­re nak­di des­tek sağ­lan­dı­ğı­nı Ço­rum’da ise 57 ku­lü­be 253 bin li­ra nak­di yar­dım da­ğı­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Eğer, bu des­te­ğin ama­tör ku­lüp­le­ri bü­yük oran­da ra­hat­la­ta­ca­ğı­nı inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Bu yar­dım ve spor ala­nın­da­ki is­tek ve ta­lep­le­rin­de hep yan­la­rın­da olan mil­let­ve­ki­li­miz Ah­met Sa­mi Cey­lan’a ço­ık te­şek­kür edi­yo­rum.
Bu yıl spor eği­tim da­ire­miz ta­ra­fın­dan il ge­ne­lin­de dört bi­ne ya­kın ço­cu­ğu­mu­zun spor ye­te­nek ve yön­len­dir­me ta­ra­ma­sı­nı ger­çek­leş­tir­di. Bu ça­lış­ma­da biz­le­re kat­kı ve­ren Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü­müz ve tüm per­so­ne­li ile Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ve tüm an­tre­nör ar­ka­daş­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum’ de­di.

Ah­met Sa­mi Cey­lan’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Ço­rum’da ama­tör ku­lüp­le­re da­ğı­tı­la­cak 253 bin li­ra­lık tem­si­li çek pro­to­kol üye­le­ri ta­ra­fın­dan Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran’a tes­lim edil­di.
Tö­ren so­nun­da bil­gi al­dı­ğı­mız Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, ama­tör ku­lüp­le­rin ver­gi da­ire­sin­den bor­cu yok­tur ka­ğı­dı ala­rak İl Mü­dür­lü­ğü­ne ge­le­cek­le­ri­ni bur­da ha­zır mak­tu bir for­mu dol­du­ra­rak tes­lim ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Bu ev­rak­la­rın Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne gön­de­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Eğer, pa­ra­la­rın ku­lüp­le­rin he­sap­la­rı­na ya­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Ku­lüp­le­re 4 ve 5 bin li­ra ci­va­rın­da pa­ra da­ğı­tı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER