ANALİG’de raketlerimiz Türkiye finallerinde

Ana­do­lu Yıl­dız­lar Li­gi Ma­sa Te­ni­si ya­rı fi­nal gru­bun­da Ço­rum kız­lar­da bi­rin­ci er­kek­ler­de ikin­ci ola­rak 11-13 Ma­yıs’ta De­niz­li’de ya­pı­la­cak Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­le et­me hak­kı ka­zan­dı.

ANALİG’de raketlerimiz Türkiye finallerinde

HARUN AKKAYA

Ana­do­lu Yıl­dız­la­rı Li­gi Ma­sa Te­ni­si Ya­rı fi­nal gru­bun­da Ço­rum kız­lar­da bi­rin­ci er­kek­ler­de ikin­ci ola­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.

21-22 Ni­san ta­rih­le­rin­de Er­zin­can’da ya­pı­lan Ana­do­lu Yıl­dız­lar Li­gi ya­rı fi­nal grup maç­la­rın­da Ço­rum ta­kı­mı an­tre­nör­ler Me­sut Kuş­göz, Se­def Ka­ra­dağ ve Der­ya Tun­cel yö­ne­ti­min­de mü­ca­de­le et­ti.

Kız­lar­da Asu Ay­ça Şen­yu­va, Sah­ra­nur Yıl­maz, Ir­mak Bo­lat, Fat­ma Ra­na Sı­rık­lı ile Zey­nep Şa­han’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le eder­ken er­kek­ler­de ise Ya­sin Ege­men İbiş, Ab­dul­ka­dir Say­dam ve Ham­za De­niz Onat’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti.

Grup­ta kız­lar tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak bi­rin­ci ola­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne gi­der­ken er­kek ta­kı­mı ise grup ikin­ci­si ola­rak fi­nal­le­re git­me­ye hak ka­zan­dı.

11-13 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de De­niz­li’de ya­pı­la­cak olan Ana­do­lu Yıl­dız­la­rı Li­gi fi­nal mü­sa­ba­ka­la­rın­da Ço­rum kız ve er­kek ta­kı­mı kür­sü­ye çık­mak için mü­ca­de­le ede­cek.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 10:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER