Armutcu’dan teşekkür ziyaretleri

İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­çu, 6. An­ka­ra Bu­luş­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nan ve emek ve­ren­le­re te­şek­kür zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du. Ar­mut­cu’ya zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ge­ce­ler­de İs­ki­lip Dol­ma­sı’nı ya­pan İs­ma­il Bü­yük­ce­be­ci ile bir­lik­te yap­tı.

Armutcu’dan teşekkür ziyaretleri

HARUN AKKAYA

İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­çu, 6. An­ka­ra Bu­luş­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nan ve emek ve­ren­le­re te­şek­kür zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du. Ar­mut­cu’ya zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ge­ce­ler­de İs­ki­lip Dol­ma­sı’nı ya­pan İs­ma­il Bü­yük­ce­be­ci ile bir­lik­te yap­tı.

Ar­mut­çu ilk ola­rak Yar­gı­tay 16. Ce­za ve Üst Ku­rul üye­si Sav­cı Ha­kan Yük­sel’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.  Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Baş­kan Ar­mut­cu des­tek­le­ri için tek­rar te­şek­kür et­ti ve An­ka­ra ile İs­tan­bul’da yap­tık­la­rı prog­ram­lar hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. İki ge­ce­den el­de edi­len mad­di ge­lir­le­rin ne­re­ler­de kul­lan­dı­ğı hak­kın­da bil­gi ve­ren Ar­mut­cu önü­müz­de­ki dö­nem­de­ki fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da da bil­gi ak­tar­dı.

Bu zi­ya­re­tin ar­dın­dan Onur­sal Baş­kan­lar­dan Sa­lih Şer­bet­ci’yi zi­ya­ret eden Ni­hat Ar­mut­cu An­ka­ra ve İs­tan­bul ge­ce­le­ri hak­kın­da de­tay­lı bir­gi ver­di. Ar­mut­cu zi­ya­ret­ler so­nun­da her za­man yan­la­rın­da olan bü­yük­le­ri­ne te­şek­kür et­ti.
An­ka­ra te­mas­la­rı sı­ra­sın­da BAL’da oy­na­dı­ğı yıl­lar­da İs­ki­lip­gü­cüs­por for­ma­sı­nı gi­yen Mo Mu­ham­med Thi­ou­ne’yi zi­ya­ret eden İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­cu ken­di­sin­den önü­müz­de­ki se­zon ye­ni­den ta­kım­da for­ma gi­ye­ce­ği ko­nu­sun­da söz al­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER