ASKF’den 21 kulüpten 21 futbolcuya bayramlık

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bu yıl faaliyetlere katılan 21 kulüpten 21 futbolcuya, ayakkabı, tşört ve eşorfman altından oluşan hediye paketlerini bayramlık olarak dağıttı.

ASKF’den 21 kulüpten  21 futbolcuya bayramlık

HA­RUN AK­KA­YA

Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (ASKF) ta­ra­fın­dan bay­ram ön­ce­si bu yıl fa­ali­yet­le­re ka­tı­lan 21 ku­lüp­ten bi­rer spor­cu­ya bay­ram he­di­ye­si ve­ril­di.

ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, yö­ne­tim ola­rak bu yıl bay­ram ön­ce­si her ku­lüp­ten bi­rer ih­ti­yaç sa­hi­bi spor­cu­ya bay­ram he­di­ye­si ver­me­yi uy­gun gör­dük­le­ri­ni ve bu yıl fa­ali­yet­te bu­lu­nan 21 ku­lüp ile ir­ti­ba­ta ge­çe­rek isim­ler al­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Kur­ta­ran, al­dık­la­rı isim­ler doğ­rul­tu­sun­da bir ayak­ka­bı, bir tşört ve bir eşorf­man al­tın­dan olu­şan bay­ram­lık­la­rın pa­ket­le­ne­rek spor­cu­la­ra ulaş­tı­rıl­mak üze­re ku­lüp tem­sil­ci­le­ri­ne tes­lim et­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran güç­le­ri ora­nın­da ama­tör ku­lüp­le­re des­tek ver­me­ye de­vam ede­cek­le­ri mü­ba­rek ra­ma­zan bay­ra­mı ön­ce­sin­de de 21 spor­cu­yu se­vin­dir­dik­le­ri için son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER