ASKF’den başarı ziyareti

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi Çorum Belediyespor’un yeni sezonun ilk maçı öncesinde antrenmanını ziyaret ederek hem başarılar diledi hemde tatlı ikram etti. ASKF Başkan Yardımcısı Ahmet Aylar yeni sezonda Çorum’u bir üst lige taşıyacaklarına olan inancını dile getirerek tüm amatör camia adına kırmızı siyahlı takıma başarılar diledi.

ASKF’den başarı ziyareti

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ye­ni se­zon ön­ce­sin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por’a ba­şa­rı di­le­ğin­de bu­lun­du. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın dün sa­bah te­sis­ler­de yap­tı­ğı an­tren­ma­nı Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ay­lar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Mus­ta­fa Ka­nat, Hi­lal Ki­raz, Hay­ret­tin Ka­ra­ca, Meh­met Ar­duç ve Ha­lil Öz­türk zi­ya­ret et­ti­ler.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ile soh­bet eden ASKF He­ye­ti an­tren­man so­nun­da ise sa­ha içi­ne gi­re­rek kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ba­şa­rı­lar di­le­ğin­de bu­lun­du. Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ay­lar, ama­tör ca­mia ola­rak Ço­rum’un spor­da­ki lo­ko­mo­tif ku­lü­bü olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’un bu se­zon ba­şa­rı­ya ula­şa­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Ye­ni se­zo­nun tüm fut­bol­cu­la­ra ha­yır­lı ve ba­şa­rı­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lu­nan Ay­lar, ve­ri­le­cek mü­ca­de­le so­nun­da Ço­rum’un 3. lig ba­tak­lı­ğın­dan kur­tu­la­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘İn­şal­lah se­zon so­nun­da bu ba­şa­rı­yı hep bir­lik­te ya­şa­rız’ de­di.
Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Ah­met Ay­lar tüm fut­bol­cu­lar adı­na kap­tan Oğuz­han’a tat­lı ik­ram et­ti ve ar­dın­dan da top­lu ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­di.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 12:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER