ASKF’den Sungurlu Belediyespor’a ziyaret

BAL’da ilimizi temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor’a ASKF Yönetimi ziyaret ederek hafta sonu başlayacak olan sezon öncesinde başarılar diledi ve tatlı ikram etti.

ASKF’den Sungurlu Belediyespor’a ziyaret

HARUN AKKAYA

Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (ASKF) Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ili­mi­zi tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’a se­zo­nun ilk ma­çı ön­ce­si ba­şa­rı zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Mi­mar Si­nan Sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­nı ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­rar, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ay­lar, ASKF Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si ve Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan ile ASKF Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Ha­lil Öz­türk zi­ya­ret et­ti­ler.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ko­nu­şan ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, bu se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ço­rum’u tem­sil ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek al­dık­la­rı bu so­rum­lu­lu­ğun far­kın­da ola­rak fut­bol­cu­lar­dan sa­ha içi ve dı­şın­da hep doğ­ru­la­rı yap­ma­la­rı­nı is­te­di. Bu li­gin pro­fes­yo­nel dün­ya­ya açı­lan ilk adı­mı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kur­ta­ran, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un bu se­zon oluş­tur­du­ğu genç kad­ro­su ile bu lig­de iyi iş­ler ya­pa­ca­ğı­na ve Ço­rum’u en gü­zel şe­kil­de tem­sil ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ba­şa­rı­lar di­le­di.
Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan da kı­sa ko­nuş­ma­sın­da, fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lu­na­rak, tri­bün­ler­den fark­lı tep­ki­ler ge­le­bi­le­ce­ği­ni önüm­li ola­nın sa­ha için­de ka­la­rak fut­bo­lun için­de mü­ca­de­le et­mek ol­du­ğu­nub be­lir­te­rek genç fut­bol­cu­la­rı so­ğuk­kan­lı ol­ma­la­rı­nı is­te­di. Ar­tık Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile bir­lik­te Ço­rum’u da tem­sil et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Ayan genç kad­ro­nun bu­nu en gü­zel şe­kil­de ya­pa­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ye­ni se­zon­da ba­şa­rı­lar di­le­di.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran kap­tan Er­tuğ­rul’a tat­lı ik­ram et­ti. Da­ha son­ra fut­bol­cu­lar an­tren­ma­na de­vam eder­ken ASKF he­ye­ti ile Tek­nik He­yet bir sü­re da­ha soh­bet et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER