Aşkın’lı milli takım Avrupa Şampiyonu

Bul­ga­ris­tan’da ya­pı­lan Av­ru­pa Pa­ra Tek­van­do Şam­pi­yo­na­sı’nda İl­han Aş­kın’ın tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı mil­li ta­kım ba­yan­lar­da bi­rin­ci er­kek­ler­de ikin­ci ge­nel klas­man­da ise şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı.

Aşkın’lı milli takım Avrupa Şampiyonu

HALİL ÖZTÜRK

İl­han Aş­kın’ın Tek­nik Di­rek­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı Pa­ra Tek­van­do Mil­li ta­kı­mı Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu ol­du.

Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da Bul­ga­ris­tan’ın Plov­div şeh­rin­de ya­pı­lan Av­ru­pa Pa­ra­Tek­van­do Şam­pi­yo­na­sın­da 25 ül­ke­den 126 spor­cu ka­tıl­dı. Türk mil­li ta­kı­mı şam­pi­yo­na­da 7 al­tın 4 gü­müş ve 5 bronz ma­dal­ya ol­mak üze­re top­lam 16 ma­dal­ya ka­zan­dı. Bu de­re­ce­ler so­nun­da Türk mil­li ta­kı­mı ta­kım ha­lin­de Av­ru­pa Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı. Tür­ki­ye ba­yan­lar­da bi­rin­ci er­kek­ler­de ise ikin­ci ol­du.

Tür­ki­ye Ta­ek­won­do Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Doç. Dr. Me­tin Şa­hin, bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za atan Pa­ra-Ta­ek­won­do mil­li ta­kım ka­fi­le­si­ni kut­la­dı. Baş­kan Şa­hin, “Pa­ra-ta­ek­won­do­ya en çok önem ve­ren ül­ke­le­rin ba­şın­da ge­li­yo­ruz. Bu­nun da kar­şı­lı­ğı­nı bir kez da­ha al­dık. Bul­ga­ris­tan’da dü­zen­le­nen Av­ru­pa şam­pi­yo­na­sın­da zir­ve­ye çık­tık. En­gel­li spor­cu­la­rı­mız ken­di­le­ri­ne im­kan ve­ri­lir­se ne­ler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni bir kez da­ha gös­ter­di­ler. Ben­zer ba­şa­rı­la­rı 2020 Tok­yo Pa­ra­lim­pik Oyun­la­rı’nda da ya­şa­mak için ça­lı­şa­ca­ğız. Ma­dal­ya­la­rı­mız ül­ke­mi­ze ar­ma­ğan ol­sun. Spor­cu­la­rı­mı­zı, tek­nik eki­bi­mi­zi, spor­cu­la­rı­mı­zın ai­le­le­ri­ni ve ba­şa­rı­da eme­ği bu­lu­nan her­ke­si kut­lu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Pa­ra Tek­van­do Mil­li ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü İl­han Aş­kın ise mü­ba­rek ka­dir ge­ce­sin­de ül­ke­le­ri­ne bay­ram se­vin­ci ya­şa­tan mil­li ta­kım oyun­cu­la­rı­nın hep­si­ni kut­la­dı.  Aş­kın, bu as­lan par­ça­la­rı­nın her şe­yin en gü­ze­li­ne la­yık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ken­di­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­nan her­ke­se çok te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER