Atletizm milli takımı Bolu’da nefes açıyor

Milli Takım kampında antrenör Ahmet Koltaş ve sporcu Tarık Demir bulunuyor. Kafile Ukrayna’da dörtlü turnuva Arjantin’de ise Dünya Yıldızlar Olimpiyatlarında yarışacak.

Atletizm milli takımı Bolu’da nefes açıyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
At­le­tizm’de mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ah­met Kol­taş ve mil­li spor­cu­muz Ta­rık De­mir Bo­lu’da zor­lu ya­rış­la­ra ha­zır­la­nı­yor­lar.
2 Ey­lül’de Bo­lu Ga­zel­ya Otel Spa’da kam­pa gi­ren At­le­tizm Mil­li ta­kı­mı bu kam­pın ar­dın­dan iki or­ga­ni­ze­de mü­ca­de­le ede­cek. 21 Ey­lül’e ka­dar Bo­lu’da kamp­ta ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­cek olan mil­li ta­kım 22 Ey­lül’de Uk­ray­na’ya ge­çe­rek bu­ra­da dört­lü tur­nu­va­da ya­rı­şa­cak. Bu or­ga­ni­ze­ye Ah­met Kol­taş ve Ta­rık De­mir mil­li ta­kım ka­fi­le­sin­de yer ala­cak­lar.
Bu kam­pın ar­dın­dan ise mil­li ta­kım ka­fi­le­si 5 Ekim’de Ar­jan­tin’e gi­de­cek. Dün­ya Yıl­dız­lar Olim­pi­yat­la­rın­da ise Ta­rık De­mir mil­li ta­kım ka­fi­le­sin­de yer ala­cak ve 1500-3000 met­re me­sa­fe­le­rin­de ya­rı­şa­cak.
Mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ah­met Kol­taş, ken­di­si­nin Ar­jan­tin’e git­me­ye­ce­ği­ni Ta­rık De­mir’in ise iki or­ga­ni­ze­de de mil­li ta­kım­da ya­rı­şa­ca­ğı­nı be­lir­te­rek amaç­la­rı­nın iki or­ga­ni­ze­den de ma­dal­ya­lar ile dön­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER