Atletizm’de bir başarıda Buhara Gençlikspor’dan

Çorum Atletizm’inde güzel haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul’da yapılan U 18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Çorum Buhara Gençlikspor Atletizm Antrenörü Alperen Kıratik ve unahan Bıçakcı, Yahya Karaca, Kaan Yurdakul ve Tolga Tonya’dan oluşan sporculardan kurulu takım ilk gün 4x100 bayrakta ikinci ikinci gü yapılan 4x400 bayrakta ise dördüncü sırayı almayı başardı.

Atletizm’de bir başarıda Buhara Gençlikspor’dan

HA­LİL ÖZ­TÜRK

At­le­tizm’de gü­zel ha­ber­ler gel­me­ye de­vam edi­yor. İs­tan­bul’da ya­pı­lan U 18 Yıl­dız­lar Tür­ki­ye At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda Bu­ha­ra Genç­liks­por Ku­lü­bü at­le­tizm ta­kı­mı 4x100 met­re bay­rak ya­rı­şın­da ikin­ci ola­rak gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.

İs­tan­bul Olim­pi­yat Sta­dı At­le­tizm pis­tin­de ya­pı­lan U 18 Tür­ki­ye At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda Bu­ha­ra Genç­liks­por Ku­lü­bü an­tre­nör Al­pe­ren Kı­ra­tik yö­ne­ti­min­de 4x100 bay­rak ve 4x400 bay­rak ya­rış­la­rın­da mü­ca­de­le et­ti.

Tu­na­han Bı­çak­cı, Yah­ya Ka­ra­ca, Ka­an Yur­da­kul ve Tol­ga Ton­ya’dan olu­şan Bu­ha­ra Genç­liks­por ta­kı­mı cu­mar­te­si gü­nü ya­pı­lan 4x100 bay­rak ya­rı­şın­da iki sa­ni­ye ile bi­rin­ci­li­ği ve mil­li ta­kı­mı ka­çır­dı ve ikin­ci ola­rak gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.

Pa­zar gü­nü ya­pı­lan 4x400 bay­rak ya­rı­şın­da ise ay­nı kad­ro ile pis­te çı­kan Ço­rum Bu­ha­ra Genç­liks­por ta­kı­mı yi­ne zir­ve­yi ka­çır­dı ve bu kez üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

Bu­ha­ra Genç­liks­por At­le­tizm An­tre­nö­rü Al­pe­ren Kı­ra­tik spor­cu­la­rı­nın çok iyi ya­rış çı­kar­dık­la­rı­nı ilk gün al­tın ma­dal­ya­yı ka­çır­dık­la­rı­nı ikin­ci gün ise bi­rer sa­ni­ye ile ilk iki sı­ra­yı ka­çır­dık­la­rı­nı söy­le­di. Spor­cu­la­rı­nın gös­ter­di­ği per­for­mans­tan son de­re­ce mem­nun ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kı­ra­tik önü­müz­de­ki gün­ler­de da­ha bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za ata­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER