Atletlerimiz başarıya doymuyor

İstanbul’da sona eren U 18 ve U 20 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Çorumlu sporcular elde ettikleri dereceler ve başarılar ile gelecek adına çok güzel mesajlar verdiler.

Atletlerimiz başarıya doymuyor

Ço­rum At­le­tiz­min­de İs­tan­bul’dan gü­zel ha­ber­ler gel­me­ye de­vam edi­yor. Ta­rık De­mir 1500 met­re­de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nun ar­dın­dan 3000 met­re­de de ikin­ci ola­rak Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı kam­pı­na ka­tıl­ma hak­kı ka­zan­dı.
Ata­türk Olim­pi­yat Par­kı At­le­tizm Pis­ti’nde de­vam eden U 20 Genç­ler Tür­ki­ye At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda 3000 met­re­de ko­şan Ta­rık De­mir 32 spor­cu­nun ara­sın­dan 3.54.78’lik de­re­ce­si ile ikin­ci ola­rak Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda bu ka­te­go­ri­de de mil­li ta­kım­da yer al­ma­ya hak ka­zan­dı. Bu ya­rış­ta Er­zin­can’dan Ab­dul­lah Öz­de­mir 3.53.30’luk de­re­ce­si ile bi­rin­ci ol­du.

Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda ya­rı­şan di­ğer Ço­rum­lu at­let­ler­den Fa­tih Meh­met Tok 400 met­re­de 48 spor­cu ara­sın­da be­şin­ci se­ri­de ya­rış­tı ve 51.13’lük de­re­ces ile do­ku­zun­cu ol­du. 3000 met­re­de En­gin­can Gö­dek 26 spor­cu­nun ya­rış­ma­sı so­nun­da 9.17.27’lik de­re­ce­si ile on ikin­ci sı­ra­da ya­rı­şı ta­mam­la­dı.

At­le­tizm An­tre­nö­rü Ah­met Kol­taş spor­cu­la­rı­nın U 18 ve U 20 Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda el­de et­tik­le­ri de­re­ce­le­rin ge­le­cek adı­na son de­re­ce umut ve­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kol­taş Fa­tih Meh­met Tok’un dün ak­şam se­an­sın­da ko­şu­la­cak olan 400 met­re en­gel­li ya­rı­şın­da mil­li ta­kı­ma gir­mek için mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER