Avcılar AV bayramı için attılar

Tüm Av­cı­lar ve Atı­cı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel dü­zen­le­nen Av Bay­ra­mı trap ya­rış­ma­la­rı­na Ço­rum ve çev­re il­ler­den 140 spor­cu ka­tıl­dı. Üç ka­te­go­ri­de ya­pı­lan atış­lar so­nun­da Tek Kur­şun’da Ne­ca­ti Ab­dal, Pro­fes­yo­nel Trap’ta Meh­met Koç ve Av­cı­lar Trap’ta ise Fı­rat Ça­ğıl bi­rin­ci­li­ği­ni ka­zan­dı­lar.

Avcılar AV bayramı için attılar

MURAT KARASU
Ço­rum Tüm Av­cı­lar ve Atı­cı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ge­le­nek­sel Av­cı­lık Bay­ra­mı Trap ya­rış­ma­la­rı pa­zar gü­nü ya­pıl­dı. Me­lik­ga­zi Atış Po­li­go­nu’nda ya­pı­lan ya­rış­ma­lar­da Tek Kur­şun’da Ne­ca­ti Ab­dal, Pro­fes­yo­nel Trap’ta Meh­met Koç ve Av­cı­lar Trap’ta ise Fı­rat Ça­ğıl bi­rin­ci­li­ği­ni ka­zan­dı­lar.

Sa­bah sa­at 09’da baş­la­yan ve ak­şam 17’de so­na eren ya­rış­ma­la­ra Ço­rum ile bir­lik­te Sam­sun, Amas­ya, Çan­kı­rı, Kas­ta­mo­nu ve To­kat il­le­rin­den 140 spor­cu ka­tıl­dı. Yak­la­şık beş yüz ka­dar iz­le­yi­ci­nin ol­du­ğu ya­rış­ma­lar üç ka­te­go­ri­de ya­pıl­dı. Tek Kur­şun ka­te­go­ri­sin­de Ço­rum’dan Ne­ca­ti Ab­dal bi­rin­ci olur­ken Tos­ya’dan Ke­mal Çe­vi­koğ­lu ikin­ci Ço­rum’dan Meh­met Cay­maz üçün­cü Ya­sin Ye­tim dör­dün­cü Mu­rat Ak­taş be­şin­ci Ali Be­yaz ise al­tın­cı ol­du.
Pro­fes­yo­nel Trap ka­te­go­ri­sin­de ise ilk beş sı­ra­yı Ço­rum­lu spor­cu­lar al­dı. Meh­met Koç bi­rin­ci Meh­met Er­sa­vaş ikin­ci Sa­tıl­mış Ça­lış­kan üçün­cü Re­cai Ve­li­oğ­lu dör­dün­cü Ya­sin Ye­tim be­şin­ci olur­ken Sam­sun’dan As­lan Va­rol ise al­tın­cı ol­du.
Av­cı­lar Trap ka­te­go­ri­sin­de ise Ço­rum’dan Fı­rat Ça­ğıl bi­rin­ci olur­ken Çan­kı­rı’dan Meh­met Ça­kı­cı ikin­ci Ço­rum’dan Dur­sun Me­tin üçün­cü Ter­me’den Ne­dim Ke­çe­ci dör­dün­cü Ço­rum’dan Mu­ham­met Kut­lu­han Şen­li­ler be­şin­ci Ço­rum’dan İs­ma­il Kap­lan ise al­tın­cı ol­du.

Ya­rış­ma­lar so­nun­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ku­pa ve ma­dal­ya­nın ya­nı sı­ra spon­sor olan Ya­daş Av Ba­yi,  FAM Av Mar­ket, Taş­de­mir Av Ba­yi ve Yağ­mur Av Pa­za­rı ta­ra­fın­dan ödül­ler ve­ril­di. Pro­fes­yo­nel trap­ta de­re­ce­ye gi­ren­le­re de­ği­şim mik­tar­lar­da trap fi­şe­ği, ama­tör av­cı­lar­da bi­rin­ci ola­na tü­fek, ikin­ci ve üçün­cü olan­la­ra fi­şek, dör­dün­cü ola­na av ye­le­ği be­şin­ci ola­na bı­çak al­tın­cı ola­na ise fi­şek­lik ve­ril­di. Şi­şe Tek Kur­şun’da ise bi­rin­ci ola­na tü­fek ikin­ci ve üçün­cü olan­la­ra tek kur­şun dör­dün­cü be­şin­ci ve al­tın­cı olan­la­ra ise ye­lek, bı­çak ve fi­şek­lik ve­ril­di.
Der­nek Yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ya­rış­ma­lar bo­yun­ca tüm ka­tı­lım­cı­la­ra alan­da yap­tı­rı­lan sı­cak kat­mer ik­ra­mın­da bu­lu­nul­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER