Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar oldu

Bad­min­ton’da İl Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ne 24 yıl­dır bu bran­şa hiz­met ve­ren Ba­rış Bo­yar atan­dı.

Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar oldu

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Bad­min­ton’da İl Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ne 24 yıl­dır bu bran­şa hiz­met ve­ren Ba­rış Bo­yar atan­dı. 1994 yı­lın­da Ço­rum’da ilk kez Eti Li­se­si’nde Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni Hay­dar Ka­ya ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan Bad­min­ton bran­şın­da­ki ça­lış­ma­la­rın ilk öğ­ren­ci­le­rin­den olan Ba­rış Bo­yar öğ­ren­ci­lik ya­şa­mı bo­yun­ca spor­cu ola­rak bu branş­ta bir çok ba­şa­rı­ya im­za at­tı.

Öğ­ren­ci­li­ği­nin ar­dın­dan Üni­ver­si­te­si ya­şa­mın­da da Bad­min­ton’da ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden Ba­rış Bo­yar Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ol­duk­tan son­ra Os­man­cık il­çe­sin­den Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu ve Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda ül­ke­mi­zi tem­sil eden spor­cu­lar ye­tiş­tir­me­yi ba­şa­ran Ba­rış Bo­yar bu ba­şa­rı­sı­nı geç­ti­ği­miz yıl baş­la­dı­ğı Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por bün­ye­sin­de de de­vam et­tir­mek için ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.

Ba­rış Bo­yar, Fe­de­ras­yon’un ona­yı ile bu haf­ta­dan iti­ba­ren İl Tem­sil­ci­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER