Bağcılar’dan Furkan Mehmet Tuncer imzaladı

Çorum Belediyespor’da dış transferde üçüncü imza Anadolu Bağcılar takımından savunma oyuncusu Furkan Mehmet Tuncer’den geldi. 24 yaşındaki Tuncer takımının 27 maçında forma giydi ve sezonu 11 sarı iki kırmızı kartla tamamladı.

Bağcılar’dan Furkan Mehmet Tuncer imzaladı

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ses­siz­lik Fur­kan Meh­met Tun­cer ile bo­zul­du. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dış trans­fer­de üçün­cü im­za­yı sa­vun­ma oyun­cu­su Fur­kan Meh­met Tun­cer’e at­tır­dı.


Me­na­je­ri ile bir­lik­te Ço­rum’a ge­len 24 ya­şın­da­ki sa­vu­ma oyun­cu­su trans­fer ko­mi­te­si ile yap­tı­ğı gö­rü­me so­nun­da an­laş­ma­ya va­ra­rak ken­di­si­ni 2 yıl­lı­ğı­na Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu ya­pan im­za­yı Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ne­za­re­tin­de at­tı.
Ge­nel Kap­tan Tat­lı, sa­vun­ma­nın gö­be­ği­ni  Fur­kan gi­bi ye­te­nek­li ve genç bir oyun­cuy­la güç­len­dir­dik­le­ri­ni, di­ğer mev­ki­ler için de trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın tüm hı­zıy­la sür­dü­ğü­nü söy­le­di.


1994 Bey­koz do­ğum­lu as­len Or­du’lu olan Fur­kan Meh­met Tun­cer Bey­kozs­por alt ya­pı­sın­da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı 2016 yı­lın­da Bey­ber­be­yis­por ta­kı­mın­da at­tı. Ar­dın­dan Ana­do­lu Bağ­cı­lar ta­kı­mın­da üç yıl for­ma gi­yen ve bir şam­pi­yon­luk ya­şa­yan Tun­cer geç­ti­ği­miz se­zon or­ta­sın­da Ti­res­por ta­kı­mı­na trans­fer olan Tun­cer ar­dın­dan da ye­ni­den Ana­do­lu Bağ­cı­lar ku­lü­bü­ne dön­müş­tü.


Geç­ti­ği­miz se­zon Ana­do­lu Bağ­cı­lar ta­kı­mı­nın 27 ma­çın­da for­ma gi­yen Tun­cer bir se­zon­da 11 sa­rı iki­de kır­mı­zı kart gö­re­rek çok il­ginç bir kar­ne­ye sa­hip ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Tun­cer 2. lig­de 32 3. lig­de 50 ve Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda iki maç­ta for­ma giy­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
İstanbul
İstanbul - 3 yıl Önce

Ağır bir oyuncu sanırım FAHRETTİN hoca getirmiş İstanbul’da 5-6 maçını seyretme olanağım oldu vasat topu çok iyi oyuna sokamayanların bir tip zor günler bekliyor yine bizi gibi

SIRADAKİ HABER