Başkan Özcan’dan sert mesajlar

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert mesajlar verdi.

Başkan Özcan’dan sert mesajlar

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Fa­tih Öz­can’dan si­tem do­lu bir pay­la­şım. Baş­kan Fa­tih Öz­can, Ko­ca­elis­por mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da her ke­si­me in­ce in­ce gön­der­me­ler­de bu­lun­du ve ‘Ar­tık ken­dim­den baş­ka­sı­na gü­ve­nim kal­ma­dı’de­di.


Baş­kan Öz­can’ın sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da şun­la­rı yaz­dı ‘Ca­nı­mı en çok ya­kan toz kon­du­ra­ma­dık­la­rı­mın gö­zün­de toz ka­dar de­ğe­ri­min ol­ma­ma­sı...! Şu­nu an­la­dım ki ha­ta ya­pa­nı af­fet­mek sa­de­ce af­fet­ti­ği­ni şı­mart­mak­tan baş­ka bir işe ya­ra­mı­yor.

Di­bi yo­sun tut­muş de­niz­le­re de­ğil dağ­la­ra gü­ve­ne­cek­sin. Ye­nik dü­şü­yor­san ha­yal­le­ri­ne, yü­re­ğin­de­ki öz­le­mi his­se­dek­cek­sin. Işık­lar sön­se ka­ran­lık­ta kal­san­da ay ışı­ğın­da yü­rü­ye­cek­sin. Der­ler ki ha­yat ba­zı şey­le­ri ka­fa­na vu­ra vu­ra öğ­re­sey­di de için­de ha­yal­le­ri­mi bü­yüt­tü­ğüm kal­bi­mi kır­ma­say­dı. Man­tı­ğım­la ha­re­ket eder­sen A nok­ta­sın­dan B nok­ta­sı­na gi­de­rim bel­ki ama ben ha­yal­le­rim­le ha­re­ket edip he­de­fi­me git­mek is­ti­yo­rum.


BÜ­YÜK BAŞ­KAN di­ye ba­ğı­ran BÜ­YÜK ÇO­RUMS­POR TA­RAF­TA­RI ar­tık se­ni kim­se üze­me­ye­cek, üzen­de çe­kip gi­de­cek.
Be­ni bi­len bi­lir umut ta­cir­li­ği yap­mam ben. Sa­kın inan­cı­nı­zı kay­bet­me­yin. Ha­yal­le­ri­ni­ze ulaş­mak için önü­müz­de­ki en­gel­le­ri yı­kı yı­ka ko­şa­ca­ğız ve bun­dan son­ra. Kurt bu kı­şı­da at­la­tır el­bet an­cak ye­di­ği aya­zı­da as­la UNUT­MAZ !. Mağ­dem o for­ma kut­sal na­sip ol­mak her­ke­se de­dik, na­sip ol­ma­ya­cak öy­ley­se bun­dan son­ra.


Ar­tık ken­dim­den baş­ka­sı­na gü­ve­nim kal­ma­dı. Ben ken­di­me ye­te­rim eve­lal­lah. Ben bu yo­la boş koy­dum ya bu ba­şı ve­ri­rim ya is­te­di­ği­mi alı­rım. 20 Ka­sım sa­lı gü­nü ba­sın top­lan­tı­sın­da gö­rüş­mek üze­re’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 10:34
YORUM EKLE
YORUMLAR
murat
murat - 2 yıl Önce

Başkan bey çabalıyor, Allah var şimdi. Ama takımına, ekibine güvenmeyen başkan yolda kalır, ilerleyemez.

Cevdet bacak
Cevdet bacak - 2 yıl Önce

adam daha kaç kere güvencek abi bu takıma, bilip bilmeden konuşmayın.

Vedat uzcan
Vedat uzcan - 2 yıl Önce

Sen şarkıcı türkücü getir sn Fatih ÖZCAN dört süslü laflarla gerçek taraftarı kandıramassın nerde kaldı şampiyonluk sözünüz biz yıllardır bunu istiyoruz sen hala masal anlatma bize

SIRADAKİ HABER