Başkanların galibiyet sevinci

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zo­nun ilk ma­çın­da sa­ha­sın­da Muğ­las­por’u 2-1 ye­ne­rek li­ge üç pu­an­la baş­la­ma­sı her­ke­si mut­lu et­ti.

Başkanların galibiyet sevinci

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zo­nun ilk ma­çın­da sa­ha­sın­da Muğ­las­por’u 2-1 ye­ne­rek li­ge üç pu­an­la baş­la­ma­sı her­ke­si mut­lu et­ti. An­cak mut­lu olan­lar ara­sın­da iki ki­şi var­dı­ki ma­çın bi­tiş dü­dü­ğün­den son­ra ilk bir­bir­le­ri­ni teb­rik et­ti­ler se­vinç­le­ri­ni bir­lik­te ya­şa­dı­lar.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Ze­ki Gül Muğ­las­por ma­çı­nı tri­bün­de bir­lik­te iz­le­di­ler. Son da­ki­ka­la­rı ne­fes ke­sen mü­ca­de­le­ye sah­ne olan ma­çın bi­tiş dü­dü­ğü ile bir­lik­te tüm ta­raf­tar­lar ol­du­ğu gi­bi pro­to­kol tri­bü­nün­de­ki Baş­kan­lar­da bü­yük se­vinç ya­şa­dı­lar.

Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ilk ola­rak se­vin­ci­ni ken­di­si ya­şar­ken da­ha son­ra ya­nın­da otu­ran Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e sa­rı­la­rak se­vin­ci bir­lik­te ya­şa­dı­lar. Baş­kan Gül, Fa­tih Öz­can’ı teb­rik et­ti ve ar­dın­dan da fut­bol­cu­lar­la al­kış­lar­la so­yun­ma oda­sı­na gön­der­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER