Bayram harçlığı ile kombine bilet aldı

Ço­rum Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi se­zon ön­ce­sin­de ta­raf­tar­la­rın ta­kı­ma sa­hip çık­ma­sı­na kat­kı ver­mek ama­cı ile kom­bi­ne bi­let uy­gu­la­ma­sı yap­tı.

Bayram harçlığı ile kombine bilet aldı

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi se­zon ön­ce­sin­de ta­raf­tar­la­rın ta­kı­ma sa­hip çık­ma­sı­na kat­kı ver­mek ama­cı ile kom­bi­ne bi­let uy­gu­la­ma­sı yap­tı. Bu kap­sam­da şeh­rin muh­te­lif böl­ge­le­rin­de sa­tı­şa su­nu­lan kom­bi­ne­le­re il­gi­nin ne ka­dar ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­ruz. An­cak li­se öğ­ren­ci­si bir gen­cin fe­da­kar­lı­ğı bu an­lam­da çok önem­li.
Kır­mı­zı Şim­şek­ler Tri­bün li­der­le­rin­den Hü­se­yin Nal­cı’yı bay­ram ön­ce­si ken­di­si­ni ara­yan bir genç ‘Abi ba­na bir kom­bi­ne ayı­ra­bi­lir­mi­sin, bay­ram­da bi­rik­ti­re­ce­ğim harç­lık­la­rım­la bi­let al­ma­ya ge­le­ce­ğim’ di­ye.
Genç sö­zü­nü tut­tu ve bay­ram son­ra­sın­da Hü­se­yin Nal­cı’nın dük­ka­nı­na gi­de­rek kom­bi­ne bi­le­ti­ni üc­re­ti­ni öde­ye­rek sa­tın al­dı. Bu bi­le­tin çok an­lam­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Nal­cı, tri­bün li­de­ri ola­rak genç­le­re sa­hip çık­ma­la­rı­nın gö­re­vi ol­du­ğu­nu an­cak Li­se Öğ­ren­ci­si Ufuk Te­kin’in gös­ter­di­ği fe­da­kar­lı­ğın çok an­lam­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek bu­nun tüm ta­raf­tar­la­ra ör­nek ol­ma­sı­nı di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER