BEDER Türkiye finallerinde

Çankırı’da yapılan Genç Bayanlar Voleybol Grup Birinciliği’nde Çorum şampiyonu BEDER tüm maçlarını kazanarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

BEDER Türkiye finallerinde

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum BE­DER Çan­kı­rı gru­bun­da tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hek ka­zan­dı. Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da Çan­kı­rı’da baş­la­yan ve baş ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği Genç Ba­yan­lar Vo­ley­bol grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­men­le­ri Der­ne­ği İrem Se­na, Asi­ye, Cem­re, Ay­şe­gül, Tuğ­çe, İrem, Bu­se, As­ya, Be­tül, Se­li­nay, Ay­ça, Mel­tem, Ce­ren’li kad­ro­su ile ilk ma­çın­da Kı­rık­ka­le Genç­liks­por’u 3-1 ye­ne­rek gru­ba ga­li­bi­yet­le baş­la­dı.

İkin­ci ma­çın­da ev sa­hi­bi Çan­kı­rı Cum­hu­ri­yet Ana­do­lu Li­se­sis­por ku­lü­bü önün­de de zor­lan­ma­dan 3-0’lık ga­li­bi­yet ile ay­rı­lan Ço­rum Be­der dör­dün­cü ma­çın­da Kas­ta­mo­nu Taş­köp­rü ma­çı­nı­da 3-0 ka­za­na­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­mek için bü­yük son ma­çın­da dün Si­nop Poy­razs­por ile kar­şı­laş­tı.

Son maç­ta Si­nop önün­de ilk set­te zor­lu mü­ca­de­le­yi 26-24’lük skor­la kay­be­de­rek 1-0 ge­ri­ye düş­tü. İkin­ci maç­ta yi­ne zor­lu ge­çen bu se­ti iki kez uzat­ma­ya git­ti ve tem­sil­ci­miz bu se­ti 27-25 ka­za­na­rak sko­ru 1-1 yap­tı.

Son­ra­ki set­ler­de ise ra­ki­bi­nin di­ren­ci­nin kı­rıl­ma­sı­nı­da iyi de­ğer­len­di­ren Ço­rum BE­DER üçün­cü se­ti 25-13 dör­dün­cü se­ti 25-10 ala­rak maç­tan 3-1 ga­lip ay­rı­la­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne yük­sel­me­ye hak ka­zan­dı.


Ço­rum BE­DER genç ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­na git­me­ye hak ka­za­nan ilk ta­kım ol­ma­yı ba­şar­dı. Tem­sil­ci­miz 15-22 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Ko­ca­eli’nde ya­pı­la­cak şam­pi­yo­na­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­rı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER