‘Belediyespor artık bağımsız bir kulüp’

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ge­nel Ku­rul’a ve­da et­mek için gel­di­ği­ni söy­le­di.

‘Belediyespor artık bağımsız bir kulüp’

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ge­nel Ku­rul’a ve­da et­mek için gel­di­ği­ni söy­le­di. Gül, do­kuz yıl­dır yü­rüt­tü­ğü ku­lüp baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de acı­sıy­la tat­lı­sıy­la se­vin­ci ile hüz­nü ile bir çok şey ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ku­lü­bü dev­ret­mek için açık da­vet yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ze­ki Gül ‘Bu sü­reç­te kim­se ta­lip ol­ma­dı. Bir tek Fa­tih Öz­can ken­di­si ile kır­gın­lı­ğım­da ol­ma­sı­na kar­şın gel­di ve gö­re­ve ta­lip ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­ka­da kim­se ta­lip ol­ma­dı.

Ben­de ken­di­si­nin pro­je­le­ri­ni din­le­dim ve ku­lüp baş­kan­lı­ğı­nı ken­di­si­ne ver­me­yi ka­bul et­tim. Pro­fes­yo­nel ku­lüp yö­net­me­nin zor­lu­ğu­nu yap­ma­yan bi­le­mez. Ta­bi­ki bu zor­luk­lar kar­şı­sın­da al­dı­ğı­mız iyi so­nuç­lar­dan son­ra mo­ral bu­lur­su­nuz ga­rip bir duy­gu ger­çek­ten.

Ku­lü­bün isim de­ği­şik­li­ği ko­nu­su­na ta­kıl­ma­nın an­la­mı ol­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Bu ta­kım tüm Tür­ki­ye’de dep­las­man­lar­da Ço­rums­por ola­rak bi­li­ni­yor ve biz­de bun­dan mem­nu­nuz. Önem­li olan Ço­rum’u tem­sil et­me­si.
Fa­tih Öz­can ve yö­ne­ti­mi Be­le­di­ye’dan ta­me­men ba­ğım­sız ola­rak oluş­tu­rul­du ve ina­nı­yo­rum­ki ba­şa­rı­lı ola­cak­tır. Ben ken­di­si ile bir­lik­te ça­lış­tım gü­ve­nim ve inan­cım tam. Be­ce­rik­li bir ar­ka­da­şı­mız ve bu işi ba­şa­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum, Ta­bi­ki ih­ti­yaç du­yar­sa otu­rur is­ti­şa­re ede­riz. Be­le­di­yes­por ar­tık ba­ğım­sız bir ku­lüp ve ken­di gö­bek­le­ri­ni ken­di­le­ri ke­se­cek­ler. 

Tec­rü­be­li bir ekip ve bu yö­ne­ti­min Ço­rum Be­le­di­yes­por’u la­yık ol­du­ğu ye­re ta­şı­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ta­bi­ki Ço­rum hal­kı­nın­da bu ta­kı­ma sa­hip çık­ma­sı ge­re­ki­yor. Şu­nu unut­ma­ya­lım Be­le­di­yes­por Ço­rum’un en bü­yük mar­ka de­ği­ri­dir’ de­di.
Gül ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de ise tüm is­lam ale­mi­nin mü­ba­rek ra­ma­zan ayı­nı teb­rik et­ti ve İs­ra­il’in Fi­lis­tin­de yap­tı­ğı kat­li­amı kı­na­ya­rak ‘Al­lah İs­ra­il’i kah­ret­sin’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2018, 10:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Halim
Halim - 4 yıl Önce

Hala konuşuyorsunuz ya ÇORUMA GELMİŞ GEÇMİŞ TRİLYONLAR HARCAMANIZA RAĞMEN en BAŞARISIZ BAŞKANISIN sn ZEKİ GÜL bir tana yetiştirip oynattırınız alt yapıdan çocuğumuz bile YÖK şu oyuncuyu yetiştirdik diyeceğiniz durumunuz yok gösterin bir tane masal okuyorsunuz masal, sn zeki gül sizde günün birinde sizde bu işi bırakacaksınız ama hatırlanmıyacaksınız çünkü sporda kalıcı hiçbirşey yapmadınız ne bir alt yapıdan çıkan çocuklarımız var nede sportif başarınız ......

Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Bağımsız kulüpmüş bırakın aklımızla oynamayı Zeki gül yıllarca bol laf ürettin sadece HAMİT IŞIK-M.altmkaya-mERCAN-F ÖZCANI kim getirdi yönetime Hatta kendi akrabanı bile bizde yedik

Doğrucu Davut
Doğrucu Davut - 4 yıl Önce

Başkan kendisinin ne kadar amatör olduğunu kurdurttuğu amatör yönetimden belli bir belediyespor bayrağı bile bulamamışlar kongrede birde nutuk atmış başkan Zeki Gül çok komiksiniz.

SIRADAKİ HABER