Belediyespor tesisi açılışa hazırlanıyor

Çorum Belediyespor’un yapımı tamamlanan tesisinde Belediye ekipleri ağaçlandırma ve çevre düzenlemesinde dün hummalı bir çalışma yaptılar.

Belediyespor tesisi açılışa hazırlanıyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­ri ya­rın dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le açı­la­cak. Tö­re­ne Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man da ka­tı­la­cak. Pa­zar gü­nü sa­at 17’de dü­zen­le­ne­cek açı­lış tö­re­ni ön­ce­sin­de Be­le­di­yes­por te­si­sin­de çev­re dü­zen­le­me­si ve son ha­zır­lık­lar ya­pıl­dı.

Te­sis­le­re sür­priz bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren ve açı­lış ön­ce­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, te­sis çev­re­si­ne yak­la­şık 300 ci­va­rın­da ağaç di­ki­mi ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. 

Ço­rum Be­le­di­yes­por'un ye­ni se­zon ön­ce­sin­de tüm ça­lış­ma­la­rı­nı te­sis­ler­de yap­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı ha­tır­la­tan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ya­pı­mı ta­mam­la­nan ve Pa­zar gü­nü Be­şik­taş ku­lü­bü baş­ka­nı Fik­ret Or­man Bey'in de ka­tı­lım­la­rı ile açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.  Açı­lış­tan ön­ce te­sis­le­ri­miz­de ar­tık son do­ku­nuş­la­rı da ta­mam­la­dık. Te­sis­le­ri­mi­zin çev­re­si­ne 300 ci­va­rın­da ağaç di­ki­yo­ruz. Te­si­si­mi­zin çev­re­si­ni ye­şil­len­di­ri­yo­ruz. Huş, Ki­raz, Ley­lan­di, Ça­lı süs eri­ği gi­bi ağaç di­ki­mi yap­tık. Çev­re dü­zen­le­me­si de ta­mam­la­na­rak açı­lı­şa ha­zır ha­le ge­tir­dik" de­di.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2018, 11:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER