Belediyespor’da ŞOK kararlar

Çorum Belediyespor yönetimi Emre Gemici, Fahri Eren Pamuk, Nizamettin Emirhan Kılıç ve Doğukan Özçimen’i süresiz kadro dışı bıraktı. Akın Karaaslan, Mümin Talip Pazarlı ve Ertuğrul Sancaktutan’a 10’ar bin lira tüm takıma ise Kocaelispor mağlubiyeti nedeni ile 5’er bin lira para cezası verdi.

Belediyespor’da ŞOK kararlar

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi Ko­ca­elis­por mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan ra­di­kal ka­rar­lar al­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı yö­ne­tim ku­ru­lu­nun ön­ce­ki ak­şam uzun sü­ren gö­rüş­me­le­ri so­nun­da ge­rek gös­ter­dik­le­ri kö­tü per­for­mans, ge­rek an­tren­man­lar­da­ki du­yar­sız dav­ra­nış­la­rı ne­de­ni ile Em­re Ge­mi­ci, Ni­za­met­tin Emir­han Kı­lıç, Do­ğu­kan Öz­çi­men ve Fah­ri Eren Pa­muk sü­re­siz kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­dı.


Baş­kan Fa­tih Öz­can bu kad­ro dı­şı ce­za­sı alan fut­bol­cu­la­rın du­ru­mu­na dev­re ara­sın­da ka­rar ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek ‘Ke­sin­lik­le hiç bir fut­bol­cu­mu­zun bi­zim koy­du­ğu­muz he­def­ler doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­me­si­ne izin ve­re­me­yiz. Bu­lun­du­ğu­muz yer bi­zim he­de­fi­miz­le bağ­daş­ma­dı­ğı­na gö­re böy­le bir ka­rar al­mak zo­run­da kal­dık. Ka­lan fut­bol­cu­la­rı­mız­la il­gi­li ola­rak­ta ka­lan dört maç­ta­ki per­for­mans­la­rı­na gö­re tek­nik he­ye­ti­miz ile bir­lik­te ka­rar ve­re­ce­ğiz’ de­di.
Üç oyun­cu­ya 


10’ar bin tüm ta­kı­ma 5’er bin li­ra
Ço­rum Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi ay­rı­ca di­sip­lin­siz dav­ra­nış­la­rı ve is­te­ni­len per­for­mans­la­rı gös­te­re­me­dik­le­ri ve tek­nik he­ye­tin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da Akın Ka­ra­as­lan, Mü­min Ta­lip Pa­zar­lı ve Er­tu­ğı­rul San­cak­tu­tan’a 10’ar bin li­ra pa­ra ce­za­sı ve­ril­di. Ay­rı­ca Ko­ca­elis­por ga­li­bi­yet pri­mi ola­rak ta­ah­hüt edi­len 5 bin li­ra­lık prim ka­dar iç sa­ha mağ­lu­bi­yet ce­za­sı ve­ril­di.
Baş­kan Fa­tih Öz­can ödü­lün ol­du­ğu yer­de ce­za­nın­da ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek fut­bol­cu­la­rın bu ko­nu­da bun­dan son­ra­ki sü­reç­te da­ha du­yar­lı ve dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­di.


Akın’ın kap­tan­lı­ğı is­te­ği üze­ri­ne alın­dı
Baş­kan Fa­tih Öz­can, ta­kı­mın ikin­ci kap­ta­nı olan Akın’ın bu gö­re­vi­nin ken­di is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da alın­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Öz­can, Di­yar­be­kirs­por ma­çın­dan son­ra Akın’ın kap­tan­lık gö­re­vi­nin ken­di­si­ne bas­kı yap­tı­ğı­nı ve oyu­nu­nu et­ki­le­di­ği­ni be­lir­te­rek bu gö­re­vi­nin alın­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni söy­le­di. Öz­can bu is­tek doğ­rul­tu­sun­da Akın’ın kap­tan­lı­ğı­nın alın­dı­ğı­nı üçün­cü kap­tan olan Ya­kup Al­kan’ın ikin­ci kap­tan ola­rak gö­rev ya­pa­ca­ğı­nı ve dev­re ara­sı­na ka­dar bu iki kap­tan­la de­vam edi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 23:08
YORUM EKLE
YORUMLAR
Taraftar
Taraftar - 2 yıl Önce

Her zaman böyle olur.Başarısızlık olunca fatura bir kaç oyuncuya yada hocaya kesilir.Tamam anladıkta yönetimin bu durumda hiçmi suçu yok,bu oyuncuları bu takıma kim aldı,ödemeleri kimler nasıl yaptı,Para var diyosunuz oyunculara borcumuz yok diyosunuz sonuç olarak elde var sıfır bu anlaşılabilir bir durum değil.Birileri yalan söylüyor bu açık.Gerçek olan şu bu senede uçtu gitti önceki yıllar gibi yazıkkkkkkk.Son olarak izlediğim kadarıyle kaleci ve yakup dışında kaliteli oyuncu yok verilen paralara yazık.

Cevat
Cevat - 2 yıl Önce

Boş işler bunlar yazık ettiniz takıma nedeni OĞUZHAN YALÇINA takım kurdurdunuz hocasında dahil teslim oldunuz ona ceza YÖK bu TL’lere gücünüz yetmiyor demektir bir futbolcuya nasıl takım kurdurulur yönetimin iş bilmezliğidir AKIN denen topçumuzda ağır tank gibi takımda hala nasıl tutuyorsunuz Kocaeli maçında ve diğer maçlardaki yetersizliği görüldüğü halde bu tür ceza yönetimin başarısızlığın futbolculara yüklemekten başka birşey değil önce siz kendinize çözüm bulun FATİH ÖZCAN VE SAZ EKİBİ ve bunların dizinin dininden ayrılmayan AMİGOLARA DA sözüm var yanlış yapan bir yönetim var sizlerde dizlerinin yanından ayrılın herşey para kazanmak değil eleştiri bile yapamıyosunuz

SIRADAKİ HABER