Biçer ve Özçiftçi’den erken ayrılık

Geç­ti­ği­miz haf­ta Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile an­la­şa­rak bir haf­ta an­tren­ma­na çı­kan Em­re Bi­çer ve Onur Öz­çift­çi ku­lüp­le­rin­den li­sans ala­ma­ya­cak­la­rı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek kır­mı­zı be­yaz­lı ta­kım­dan ay­rıl­dı­lar. İki fut­bol­cu­nun Os­man­cık Be­le­di­yes­por ile gö­rüş­tü­ğü öğ­re­nil­di.

Biçer ve Özçiftçi’den  erken ayrılık

MURAT KARASU

Geç­ti­ği­miz haf­ta BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile an­la­şan ve haf­ta bo­şun­ca ta­kım­la an­tren­man­la­ra çı­kan Em­re Bi­çer ve Onur Öz­çift­çi sür­priz bir şe­kil­de ay­rıl­dı­lar.

Ge­çen se­zon Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si Bur­ha­ni­yes­por’da Sü­per Ama­tör Kü­me şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan ve BAL’da mü­ca­de­le et­me hak­kı ka­za­nan an­cak ku­lüp­le­rin li­ge ka­tıl­ma­ma ka­ra­rı üze­ri­ne Ço­rum’a dö­nen Em­re Bi­çer ve Onur Öz­çift­çi ge­çen haf­ta Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile an­la­şa­rak kır­mı­zı be­yaz­lı ta­kım­la an­tren­ma­na çık­tı­lar.

Haf­ta bo­yu ye­ni ta­kım­la­rı ile ça­lı­şan iki fut­bol­cu­nun cu­ma ak­şa­mı an­tren­man son­ra­sın­da ku­lüp­le­rin­den li­sans­la­rı­nı al­ma­la­rın zor ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’dan ay­rıl­dık­la­rı öğ­re­nil­di.
İki fut­bol­cu­nun ye­ni se­zon­da şam­pi­yon­luk he­de­fi ile 1. Ama­tör Kü­me’de mü­ca­de­le ede­cek olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por ile gö­rüş­tü­ğü ve bu ta­kım­la an­laş­tık­la­rı öğ­re­nil­di. Onur Öz­çift­çi bir ön­ce­ki se­zon­da Os­man­cık Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı giy­miş­ti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2018, 09:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER