Bocce’de Gençler Türkiye ikincisi

Kemer’de yapılan Türkiye Bocce Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor Hasan Dündar, Cem Şimşek, Emirhan Kolay’dan oluşan kadrosu ile Türkiye ikincisi olmayı başardı. Ferdi müsabakalar sonunda Hasan Dündar ve Hakan Çam milli takım kampına katılmaya hak kazandılar.

Bocce’de Gençler Türkiye ikincisi

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Boc­ce ta­kı­mı genç­ler­de Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği ka­zan­dı. 11-15 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya Ke­mer’de ya­pı­lan Tür­ki­ye mi­nik­ler, yıl­dız­lar, genç­ler ve bü­yük­ler boc­ce şam­pi­yo­na­sın­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bü genç er­kek­ler­de Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­den 2768 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Boc­ce An­tre­nö­rü Ha­kan Çı­tak yö­ne­ti­min­de spor­cu­lar Ha­san Dün­dar, Cem Şim­şek, Emir­han Ko­lay’dan olu­şan ta­kım ele­me maç­la­rı­nı ka­za­na­rak yük­sel­di­ği çey­rek fi­nal ve ya­rı fi­nal maç­la­rın­da da ra­kip­le­ri­ne üs­tün luk­du ve fi­na­le yük­sel­di. Fi­nal ma­çın­da ra­ki­bi­ne ye­ni­len Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Boc­ce ta­kı­mı Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği ka­zan­dı.
Ay­nı şam­pi­yo­na­ya Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ikin­ci ta­kı­mı Hü­se­yin Er, Bu­rak­han Kep­ce, Hi­sa­nur Bul­duk’lu kad­ro ile Tür­ki­ye do­ku­zun­cu­su ol­du.  Genç tek­ler mü­sa­ba­ka­la­rın­da Ha­san Dün­dar be­şin­ci, yıl­dız tek­ler maç­la­rı so­nun­da ise Ha­kan Çam do­ku­zun­cu ol­du. Bu el­de et­tik­le­ri de­re­ce­ler ile Ha­san Dün­dar ve Ha­kan Çam mil­li ta­kım kam­pı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.
Bü­yük er­kek­ler­de üç­lü ta­kım­lar­da mü­ca­de­le eden Meh­met Yal­çın, M. Ya­sin Çin­ka­ya ve Em­rah Har­man­cı’lı ta­kım se do­ku­zun­cu ol­du. Boc­ce İl Tem­sil­ci­si ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por An­tre­nö­rü Ha­kan Çı­tak yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar so­nun­da Boc­ce bran­şın­da Ço­rum adı­na ba­şa­rı­lı so­nuç­lar al­dık­la­rı­nı ve mil­li ta­kı­ma spor­cu gön­der­me­yi ba­şar­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Bu ça­lışk­ma­la­rı­mız­da biz­le­re her za­man bü­yük des­tek ve­ren Ço­rum Be­le­di­ye­si­ne, Ku­lüp yö­ne­ti­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Bu des­tek­ler sür­dü­rü­ğü sü­re­ce Ço­rum adı­na da­ha bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER