Bocce’de ‘MİLLİ’ heyecan

Kahraman Kazan’da dün başlayan Bocce milli takım seçmelerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Petank kategorisinde Hasan Dündar ve Muhammed Yasin Çinkaya ile volo kategorisinde ise Hüseyin Er, Eren Çal, Ülkü Şahin, Melike Çelebi ve Mehmet Yalçın mücadele ediyorlar. Seçme sonunda Petank’da ilk dört Volo’da ise ilk iki sırayı alan sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler.

Bocce’de ‘MİLLİ’ heyecan

MURAT KARASU
Boc­ce’de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bün­den se­kiz spor­cu Av­ru­pa ve Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda mü­ca­de­le ede­cek mil­li ta­kım seç­me­le­rin­de mil­li for­ma­yı kap­mak için ter dö­kü­yor­lar.

Boc­ce Bow­ling ve Dart Fe­de­ras­yo­nu fa­ali­yet prog­ra­mın­da yer alan Ulus­la­ra­ra­sı mü­sa­ba­ka­lar­da Pe­tank Av­ru­ha Ka­dın­lar Genç­ler Şam­pi­yo­na­sı Vo­lo Ka­dın­lar Genç­ler Ümit­ler Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek spor­cu­la­rın be­lir­le­ne­ce­ği mil­li ta­kım seç­me­le­ri An­ka­ra Kah­ra­man Ka­zan’da baş­la­dı.

Mil­li ta­kım seç­me­le­rin­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bün­den Pe­tank ka­te­go­ri­sin­de Ha­san Dün­dar ve Mu­ham­med Ya­sin Çin­ka­ya ile vo­lo ka­te­go­ri­sin­de ise Hü­se­yin Er, Eren Çal, Ül­kü Şa­hin, Me­li­ke Çe­le­bi ve Meh­met Yal­çın mü­ca­de­le edi­yor­lar. 

Pa­zar gü­nü baş­la­yan ve ya­rın so­na ere­cek olan mil­li ta­kım seç­me­le­ri­ne bu yıl için­de ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da Pe­tank’ta ilk dört Vo­lo’da ise ilk se­kiz için­de yer alan spor­cu­lar ka­tı­lı­yor­lar. Üç gün sü­re­cek seç­me­ler so­nun­da ise Pe­tank’da ilk dört Vo­lo’da ise ilk iki sı­ra­yı alan spor­cu­lar mil­li ta­kım­da for­ma giy­me­ye hak ka­za­na­cak­lar.
Boc­ce Bow­ling ve Dart İl Tem­sil­ci­si Ha­kan Çı­tak mil­li ta­kım seç­me­si­ne ye­di spor­cu­nun gön­der­me­ni­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Çı­tak asıl önem­li ola­nın mil­li ta­kım for­ma­sı­nı giy­mek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek spor­cu­la­rı­nın bu­nu ba­şa­ra­ca­ğı­na inan­cı­nın tam ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER