‘Bu takıma güvensinler’

Çorum Belediyespor Genel Kaptanı Mehmet Akif Tatlı iyi bir kadro kurduklarını ve sezon başı çalışmalarının çok verimli geçtiğini söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Tatlı ‘Takım olma yolunda önemli mesafe aldık. Sahadaki futbolcularımıza tribündeki taraftarlarımız destek verdiği takdirde sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Tüm taraftarlarımızı pazar günü Muğlaspor maçına bekliyoruz’ dedi.

‘Bu takıma güvensinler’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı en bü­yük güç­le­ri­nin ta­raf­tar­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Ta­raf­ta­rı­mız bi­ze inan­sın ve gü­ven­sin. On­la­rın des­te­ği ile se­zon so­nun­da mut­lu so­na ula­şa­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz’ de­di.
Tat­lı, lig ön­ce­si ha­zır­lık dö­nem­le­ri­nin son de­re­ce ve­rim­li geç­ti­ği­ni ve is­te­dik­le­ri şe­kil­de li­gin ilk haf­ta­sı­na gel­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ‘Pa­zar gü­nü sa­ha­mız­da se­zo­nun ilk ma­çın­da Muğ­las­por ile kar­şı­la­şa­ca­ğız.Trans­fer dö­ne­min­de is­te­di­ği­miz ka­li­te­li isim­le­ri kad­ro­mu­za kat­tık ve çok iyi­de bir ha­zır­lık dö­ne­mi ge­çir­dik.

Muğ­las­por ma­çı ile baş­la­ya­ca­ğı­mız lig 34 haf­ta­lık uzun bir ma­ra­ton. Biz bu ma­ra­to­nun so­nun­da mut­lu so­na ulaş­mak is­ti­yo­ruz. Bu­nun için­de yö­ne­tim ku­ru­lu­muz üze­ri­ne dü­şen­le­ri yap­tı ve ge­rek kad­ro oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­se mü­kem­mel bir ça­lış­ma dö­ne­mi ge­çir­me­mi­zi sağ­la­dı. Tek­nik he­yet ola­rak biz­ler­de yak­la­şık bir bu­çuk ay­dır sü­ren yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su için­de bu zor­lu ma­ra­to­na ha­zır­lan­dık.

Lig­de hiç bir maç ko­lay de­ğil ve her maç fi­nal ha­va­sın­da ge­çe­cek­tir. Bu bi­linç için­de ge­rek­li tüm ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Ta­kım ol­ma yo­lun­da ça­lış­ma dö­nem­le­rin­de iyi bir sü­reç ge­çir­di­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Sa­ha­da fut­bol­cu­la­rı­mız ka­zan­mak adı­na el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­ler­dir, bun­dan en ufak bir şüp­he­miz yok.

Bu nok­ta­da en bü­yük gö­rev ta­raf­tar­la­rı­mı­za düş­mek­te­dir. Ca­mi­amız­dan is­te­ği­miz bu ta­kı­ma bu kad­ro­ya inan­sın ve gü­ven­sin­ler.Tri­bün­de­ki ta­raf­tar­la­rı­mı­zın des­te­ği ile li­ge ga­li­bi­yet­le baş­la­mak is­ti­yo­ru. Sa­ha ve tri­bün bir­lik­te­li­ği­ni sağ­la­dı­ğı­mız tak­dir­de mut­lu so­na ula­şan ta­ra­fın biz ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Pa­zar gü­nü se­zo­nun ilk ma­çın­da Muğ­las­por ile oy­na­ya­ca­ğı­mız kar­şı­laş­ma­ya tüm Ço­rum­lu­la­rı da­vet edi­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aliço
Aliço - 4 yıl Önce

Futbolcuyken Çorum’a hiç birşey veremedin bari genel kaptanken bişeyler ver dik dur ama AKİF

Nevzat
Nevzat - 4 yıl Önce

Arkadaşım zateen dik durmayıp yönetimin herşeyine okey diyecekse ne işi var orda sinek ikili olur o zaman ama Akif arkadaşımız dediğini yaptırır öyle birisidir

SIRADAKİ HABER