Bugünkü antrenmanla ilk etap tamamlanacak

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı te­sis­ler­de sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün çift an­tren­man yap­tı.

Bugünkü antrenmanla  ilk etap tamamlanacak

FA­TİH BAT­TAR
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı te­sis­ler­de sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün çift an­tren­man yap­tı. Ön­ce­ki gün oy­na­nan ilk ha­zır­lık ma­çın­da genç­le­ri oyu­na sü­ren Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han, dün­kü an­tren­man­da as fut­bol­cu­la­ra tak­tik ça­lış­ma­sı yap­tır­dı.


Sa­bah an­tren­ma­nı­na düz ko­şu ya­pa­rak baş­la­yan fut­bol­cu­lar da­ha son­ra 5'e 2 pas ça­lış­ma­sı yap­tı. Sa­bah an­tren­ma­nı ayak te­ni­si ile so­na er­di.
Ak­şam an­tren­ma­nın­da ise Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de fut­bol­cu­lar, ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma­sı yap­tı. 
Ço­rum Be­le­di­yes­por  bu­gün ya­pa­ca­ğı tek an­tren­man ile 1.etap ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­cak. Bu­gün ya­pı­la­cak tek an­tren­ma­nın ar­dın­dan fut­bol­cu­la­ra Sa­lı gü­nü­ne ka­dar izin ve­ri­le­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER