Cami Çocukları Dart’ta yarıştı

Ço­rum Be­le­di­ye­si 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı Dart bran­şın­da he­ye­can so­na er­di. Bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­nen ve beş ka­te­go­ri­de ya­pı­lan 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı Dart mü­sa­ba­ka­la­rı Ço­rum Be­le­di­ye­si Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi Dart Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.

Cami Çocukları Dart’ta yarıştı

YÜK­SEL BA­SAR
Ço­rum Be­le­di­ye­si 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı Dart bran­şın­da he­ye­can so­na er­di. Bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­nen ve beş ka­te­go­ri­de ya­pı­lan 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı Dart mü­sa­ba­ka­la­rı Ço­rum Be­le­di­ye­si Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi Dart Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.
Mü­sa­ba­ka­la­ra 91 er­kek 35 kız öğ­ren­ci mü­ca­de­le et­ti. İki gün sü­ren mü­sa­ba­ka­lar so­nun­da 2003-2004-2005-2006 do­ğum­lu er­kek­ler­de Bi­nev­ler Ca­mii’nden So­ner Şen bi­rin­ci, Hz. İb­ra­him Ca­mi’nden Ca­ner Dur­ka­ya ikin­ci İlim Yay­ma Ca­mi’nden Mu­ham­med Tir­ya­ki üçün­cü Em­re Ca­mi’nden De­niz Bay­rak­tar ise dör­dün­cü­lü­ğü al­dı.
Ay­nı ka­te­go­ri ba­yan­lar­da ise Kev­ser Ca­mi’in­den Rav­za­nur Da­ğıs­tan­lı bi­rin­ci İmam Ha­tip Ca­mi’nden Bey­za­nur Ak­man ikin­ci Gü­la­bid Ca­mi Kız Ku­ran Kur­su’ndan Ha­ti­ce Tek­men üçün­cü Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su’ndan Fat­ma Mer­can ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.
2007-2008-2009 do­ğum­lu er­kek­ler­de Hic­ret Ca­mi’nden Enes De­mir bi­rin­ci İmam Ha­tip Ca­mi’nden Fu­at Ak­taş ikin­ci İlim Yay­ma Ca­mi’nden Meh­met Efe Taş­de­len üçün­cü Em­re Ca­mi’nden Ege Ak­su ise dör­dün­cü ol­du. Ay­nı ka­te­go­ri ba­yan­lar­da ise İlim Yay­ma’dan Su­ra­nur Gök­ce bi­rin­ci ay­nı ca­mi­adan Fat­ma­nur Aş­gın ikin­ci Gü­la­bid Ca­mi Kız Ku­ran Kur­su’ndan Ni­sa­nur Kö­se­şa­hin ise dör­dün­cü ol­du. Bu ka­te­go­ri­de de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­lar iki ve da­ha faz­la ka­te­go­ri­de de­re­ce­ye gir­dik­le­ri için kü­çük kız­lar­da Tur­gut As­lan Ku­ran Kur­su’ndan Hi­ra­nur Ce­lep be­şin­ci İlim Yay­ma Ca­mi’nden Bu­se­nur Su­cu ise al­tın­cı ol­ma­la­rı­na kar­şın bi­sik­let ödül­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­nan iki isim ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER