Cem Yurtsever Türkiye üçüncüsü

Elazığ’da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Gençlik Akademispor’dan Cem Yurtsever üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Cem Yurtsever Türkiye üçüncüsü

HARUN AKKAYA
Tür­ki­ye Kick Boks Şam­pi­yo­na­sı’nda ilk ma­dal­ya Cem Yurt­se­ver’den gel­di. Ela­zığ de­vam eden şam­pi­yo­na­da dün rin­ge çı­kan Genç­lik Aka­de­mis­por Ku­lü­bü spor­cu­su Cem Yurt­se­ver ya­rı fi­nal ma­çı­nı kay­bet­ti ve üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­den çok sa­yı­da spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda he­ye­can 11 Tem­muz çar­şam­ba gü­nü so­na ere­cek. An­tre­nör Şa­hin Gü­ler Cem Yurt­se­ver’in ka­zan­dı­ğı ma­dal­ya­nın ka­fi­le­ye mo­ral ola­ca­ğı­nı ve ma­dal­ya­la­rın de­va­mı­nın ge­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER