Çorum Belediyespor çift çalıştı

Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçün­cü eta­bı­nı dün sa­bah ak­şam yap­tı­ğı çift an­tren­man­la sür­dür­dü.

Çorum Belediyespor çift çalıştı

HALİL ÖZTÜRK
Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar sa­bah ça­lış­ma­sı­nı 1 no­lu sa­ha­da yap­tı. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de­ki an­tren­man top­lu ola­rak ya­pı­la­nı­sır­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma ve ça­buk­luk son bö­lüm­de ise oyun ağır­lık­lı ola­rak so­na er­di.

Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar gü­nün ikin­ci ça­lış­ma­sı­nı ise il­çe sa­ha­sın­da yap­tı. Yi­ne tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı an­tren­man­da ön­ce ya­rı­da sa­ha­da baş­la­yan tak­tik ça­lış­ma da­ha son­ra tam sa­ha­da de­vam et­ti. Bu ça­lış­ma sı­ra­sın­da tek­nik he­yet sık sık fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du.

Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han oyun­cu­lar­dan ra­ki­be boş alan bı­rak­ma­ma ve to­pun bu­lun­du­ğu böl­ge­se bas­kı is­ter­ken to­pu ko­lay kay­bet­me­me­le­ri ko­nu­sun­da uyar­dı. Hü­cu­ma çı­kıl­dı­ğın­da fut­bol­cu­lar­dan ra­kip ce­za ala­nın­da ço­ğal­ma­la­rı­nı is­te­yen Say­han dok­san da­ki­ka tam kon­san­tras­yon is­te­di.

Ço­rum Be­le­di­yes­por bu sa­bah ça­lı­şa­cak ak­şam ise Bug­saşs­por ile ha­zır­lık ma­çın­da kar­şı­la­şa­cak.


Bugünki rakip Bugsaşspor

Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki ikin­ci ha­zır­lık ma­çın­da bu­gün Bug­saşs­por ile kar­şı­la­şa­cak.
8 Ağus­tos’tan bu ya­na Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’de kamp­ta bu­lu­nan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ilk ha­zır­lık ma­çın­da geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu Eroks­por ile kar­şı­laş­mış ve 70. da­ki­ka­da skor 1-1 iken ya­şa­nan ge­ri­lim üze­ri­ne ma­çın ha­ke­mi bi­tir­miş­ti.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu­gün sa­at 18’de Kı­zıl­ca­ha­mam So­ğuk­su Sa­ha­sın­da 2. lig­de mü­ca­de­le eden Bug­saşs­por ile kar­şı­la­şa­cak. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Sağ­lam’ın lig kad­ro­su­nu şe­kil­len­dir­mek için bu maç­ta­da Eroks­por kar­şı­laş­ma­sın­da ol­du­ğu gi­bi bel­li isim­le­re for­ma ver­me­si bek­le­ni­yor.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki son ha­zır­lık ma­çın­da ise cu­mar­te­si gü­nü Ban­dır­mas­por ile kar­şı­la­şa­cak.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2018, 10:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER