Çorum Belediyespor’dan gruba güzel başlangıç:3-0

U 14 grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk ma­çın­da An­ka­ra Genç Kar­tal­lar ta­kı­mı­nı 3-0 ye­ne­rek fi­na­le yük­sel­mek için iyi bir baş­lan­gıç yap­tı.

Çorum Belediyespor’dan gruba güzel başlangıç:3-0

HARUN AKKAYA
Nev­şe­hir’de dün baş­la­yan U 14 grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk ma­çın­da An­ka­ra Genç Kar­tal­lar ta­kı­mı­nı 3-0 ye­ne­rek fi­na­le yük­sel­mek için iyi bir baş­lan­gıç yap­tı.
Nev­şe­hir 3 no­lu sa­ha­da oy­na­nan ma­ça Ço­rum Be­le­di­yes­por et­ki­li baş­la­dı. İlk da­ki­ka­dan iti­ba­ren oyun­da kon­tro­lü eli­ne ge­çi­ren kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz ra­kip ka­le­de gir­di­ği net po­zis­yon­lar­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
Bir çok po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz  ma­çın ilk ya­rı­sı­nın son da­ki­ka­sın­da Be­rat’ın at­tı­ğı gol­le öne ge­çen Ço­rum Be­le­di­yes­por so­yun­ma oda­sı­na 1-0 ön­de gir­di.
İkin­ci ya­rı­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da be­ra­ber­lik için yük­le­nen An­ka­ra tem­sil­ci­si önün­de kon­tra­tak­lar­la et­ki­li olan kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz yi­ne fi­nal pas­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı ve ma­çı er­ken ko­par­ma fır­sa­tın­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
Ma­çın 55. da­ki­ka­sın­da Mus­ta­fa Efe ve 56. da­ki­ka­da Mus­ta­fa Eren’in iki da­ki­ka­da at­tık­la­rı iki gol­ler­le ra­ki­bi önün­de 3-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­lan bö­lüm­de ra­ki­bi­ne gol iz­ni ver­me­di ve sa­ha­dan 3-0 ga­lip ay­rı­la­rak fi­na­le yük­sel­mek için bü­yük bir avan­taj ya­ka­la­dı.
Grup­ta bu­gün An­ka­ra Genç Kar­tal­lar ile Kır­şe­hir Atak Genç­liks­por ta­kım­la­rı sa­at 13’de kar­şı­la­şa­cak. Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın sa­at 15’de Kır­şe­pir Ataks­por ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çı ka­za­nıp pa­zar gü­nü di­ğer gru­bun bi­rin­ci­si ile fi­nal­de kar­şı­laş­ma­yı amaç­lı­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER