Çorum Beşiktaşlılar başkan Fikret Orman’ı ağırlayacak

Çorum Beşiktaşlı Taraftar Derneği Başkanı İsmail Ateş ve Başkan Yardımcısı Tuğrul Atak’ı ziyaret etti. Orman Ramazan ayında Çorum’da iftar yapacak, dernek binası ve Beşiktaş Alt Yapı Spor Kulübü ve Kartal Stor açılışlarına katılacak.

Çorum Beşiktaşlılar başkan Fikret Orman’ı ağırlayacak

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­şik­taş­lı Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş, Be­şik­taş Fut­bol Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man'ın Ra­ma­zan ayın­da Ço­rum'a ge­le­ce­ği­ni bil­dir­di.

Der­nek Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş, be­ra­be­rin­de Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tuğ­rul Atak'la bir­lik­te Be­şik­taş Fut­bol Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man'ı zi­ya­ret ede­rek, ken­di­si­ne Ço­rum leb­le­bi­si ve Sa­at Ku­le­si ma­ke­ti he­di­ye et­ti. 

Sa­mi­mi bir or­tam­da ge­çek­le­şen zi­ya­ret­le il­gi­li bil­gi ve­ren Ço­rum Be­şik­taş­lı Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş, Ku­lüp Baş­kan­la­rı Fik­ret Or­man'ın önü­müz­de­ki Ra­ma­zan ayın­da Ço­rum'a ge­le­rek if­tar prog­ra­mı­na ka­tı­la­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.

Ateş, ay­rı­ca ye­ni der­nek bi­na­la­rı­nın açı­lı­şı­nın ya­nı sı­ra Be­şik­taş Alt­ya­pı Spor Ku­lü­bü ile Kar­tal Sto­re'nin açı­lı­şı­nı da Fik­ret Or­man'ın ya­pa­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, zi­ya­ret­te ken­di­le­ri­ne gös­ter­di­ği ya­kın il­gi ve ala­ka­dan do­la­yı Fik­ret Or­man'a ay­rı­ca te­şek­kür et­ti.

Bu ara­da Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de ve­ri­le­cek olan if­tar ye­me­ği­ne ka­tıl­mak is­te­yen si­yah-be­ya­za gö­nül ver­miş Ço­rum­lu ta­raf­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş'le 0.554 277 76 53 no­lu te­le­fon­dan ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­lir­ler.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2018, 13:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER