Çorum Voleybol sezonu açtı

Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. li­gin­de­ki tem­sil­ci­le­ri­miz­den Ço­rum Vo­ley­bol ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na start ver­di. Ço­rum Vo­ley­bol ba­yan ta­kı­mı se­zo­nun ilk an­tren­ma­nı­nı Yu­nus Em­re Par­kın­da yap­tı­lar.

Çorum Voleybol sezonu açtı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Tek­nik He­yet Ali Hay­dar Te­ke, Ce­sur Ak­can ve Mus­ta­fa Can­baş yö­ne­ti­min­de se­zo­nun ilk an­tren­ma­nı­nı Yu­nus Em­re par­kın­da fi­zik kon­dis­yon ola­rak ya­pan Ço­rum Vo­ley­bol ta­kı­mı bu­gün­den iti­ba­ren sa­bah­la­rı fi­zik kon­dis­yon ak­şam­la­rı ise sa­lon­da tek­nik tak­tik ola­rak sür­dü­re­cek.


Ço­rum Vo­ley­bol Tek­nik Di­rek­tö­rü Ali Hay­dar Te­ke genç bir kad­ro ile mü­ca­de­le ede­cek­le­ri lig­de Ço­rum’u en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek için el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ta­kım ola­rak iyi bir ekip oluş­tur­duk­la­rı­nı dört oyun­cu­la­rı­nın haf­ta için­de ara­la­rı­na ka­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Te­ke ‘Ama­cı­mız se­zo­nun ilk ma­çı­na ka­dar fi­zik­sel ve tak­tik­sel ola­rak is­te­di­ği­miz nok­ta­ya gel­mek’ de­di.
Öte yan­dan Ba­yan­lar 2. Vo­ley­bol Li­gi­nin fiks­tü­rü tas­lak ola­rak be­lir­len­di. Bu­na gö­re lig 28 Ekim’de baş­la­ya­cak ve Ço­rum Vo­ley­bol se­zo­nun ilk ma­çın­da Ri­ze Kaç­kar Sağ­lık Ko­le­ji ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER