Çorum voleybolda 2. Lig’de

Sungurlu Belediyespor’un erkekler 1. liginde, Osmancık Belediyespor’un ise Bayanlar 2. liginde mücadele edeceği voleybol branşında bir güzel haber de Çorum Voleybol’dan geldi. Federasyon tarafından 2. lige davet edilen Çorum Voleybol takımı üç Beden Eğitimi Öğretmeninin çabaları sonucunda lige katılmak için gerekli prosedürü yerine getirdi. Kulüp Başkanı Ali Haydar Teke büyük bir yükün altına girdiklerini ancak Çorum’a ve Çorumlulara güvendiklerini onların maddi ve manevi desteği ile bu zor yükü kaldıracaklarına inandığını söyledi.

Çorum voleybolda 2. Lig’de

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Vo­ley­bol’ün­den bir gü­zel ha­ber da­ha. Ço­rum Vo­ley­bol ba­yan ta­kı­mı önü­müz­de­ki se­zon­da Ba­yan­lar 2. li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek ikin­ci Ço­rum ta­kı­mı ol­du. Os­man­cık Be­le­di­yes­por ta­kı­mı Böl­ge­sel Lig grup ve fi­nal gru­bu maç­la­rı­nı bi­rin­ci ola­rak ta­mam­la­ya­rak 2. li­ge yük­sel­me­ye hak ka­zan­mış­tı. Ço­rum Vo­ley­bol ise fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan da­vet edil­di­ği li­ge ka­tıl­ma hak­kı el­de et­ti.


Ço­rum Vo­ley­bol ta­kı­mı Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan 2. li­ge da­vet edil­di ve iki Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan gö­tü­rü­len ku­lüp ge­rek­li ma­li ve­ci­be­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­rek önü­müz­de­ki se­zon 2. lig­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı­nı Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni Ali Hay­dar Te­ke Baş­kan Yar­dım­cı­lık­la­rı­nı ise Ce­sur Ak­can he­nüz ata­ma­sı ol­ma­yan Er­kan Öl­mez’in yap­tı­ğı ku­lüp ta­ma­men ken­di im­kan­la­rı ile üç yıl ön­ce ku­rul­du ve kı­sa sü­re­de vo­ley­bol bran­şın­da Ço­rum’da alt ya­pı­da bir çok ba­şa­rı­ya im­za at­tı.


Ku­lüp Baş­ka­nı Ali Hay­dar Te­ke alt ya­pı­da baş­la­dık­la­rı­nı ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da uzak gi­bi gö­rü­len 2. lig­de mü­ca­de­le et­me­yi bu ka­dar kı­sa sü­re­de ba­şar­dık­la­rı için son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da spor­cu­la­rı­mı­zın bel­li bir dü­ze­ye gel­me­si Ço­rum mer­kez­de de bu se­vi­ye­de bir ba­yan vo­ley­bol ta­kı­mı­nın ol­ma­ma­sı­nın iş­le­ri­ni hız­lan­dır­dı­ğı­nı be­lir­ten Te­ke ‘ Ço­rum vo­ley­bol ola­rak ta­ma­men iki­si ça­lı­şan bi­ri­si ata­ma­sı ol­ma­yan Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni­nin im­kan­la­rı ile bu nok­ta­ya gel­miş­tir.


Ne Be­le­di­ye ne fark­lı bir ku­rum­dan kat­kı al­ma­dan iki yıl üst üs­te Böl­ge­sel Lig’de mü­ca­de­le et­me­yi ba­şar­dık. Bu lig­ler­de­ki ra­kip­le­ri­mi­zin  ço­ğu Be­le­di­ye ve­ya üye sa­yı­sı­çok faz­la der­nek ta­kım­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ol­du. Biz ise iki Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ola­rak spor için ne ya­pa­bi­li­riz, Ço­ru­mu­mu­za, Ço­rum­lu genç­le­re spor an­la­mın­da ne­ler ka­ta­bi­li­riz dü­şün­ce­si ile yo­la çık­mış hiç bir çı­kar gö­zet­mek­si­zin mü­ca­de­le eden mü­te­va­zi bir ta­kı­mız.
2. lig çok fark­lı bir plat­form ve işi­mi­zin zor ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ku­lüp ola­rak mad­di du­ru­mu­muz bel­li ve biz ken­di spor­cu­la­rı­mız­la ilk se­zo­nu­muz­da lig­de kal­mak ve Ço­rum’a 2. lig­de mü­ca­de­le eden bir ta­kım ka­zan­dır­mak. Bu­nun Ço­rum’da ba­yan vo­ley­bo­lü­nün ge­li­şi­mi için çok önem­si­yo­ruz. Çün­ki bu lig­de mü­ca­de­le eden ço­cuk­la­rı­mı­zın üst lig­le­re gi­de­bil­mek için bir ba­sa­mak ol­ma­yı amaç­lı­yo­ruz.
So­nu­cun­da iki Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ola­rak yü­rüt­tü­ğü­müz bu zor­lu yol­cu­luk­ta en bü­yük gü­ven­ce­miz Ço­rum hal­kı sa­na­yi­ci ve iş adam­la­rı­mız ve ta­bi­ki mül­ki amir­le­ri­miz. Vo­ley­bol 2. li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek mer­ke­zin tü­ek ta­kı­mı ola­rak mad­di ve ma­ne­vi des­tek bek­li­yo­ruz. Baş­kan ve yö­ne­tim­de­ki di­ğer ar­ka­daş­la­rım zor bir yü­kün al­tı­na gir­di­ği­mi­zin far­kın­ta­yız. Çok ça­lış­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni­de bi­li­yo­ruz. İn­şal­lah bu zor­lu sü­reç­te mad­di ve ma­ne­vi yal­nız bı­ra­kıl­ma­yız. Ço­rum hal­kı­na gü­ve­ni­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bekir Sıddık
Bekir Sıddık - 4 yıl Önce

çorum voleybol takımının hamalı.işinin uzmanı,tüm zorluklara rağmen görevini yerinen getiren, kazandığı öğretmenlik maaşını tam anlamıyla helal olarak kazanan,idealist bir beden eğitimi öğretmeni seni ve ekibini kutluyorum,başarılar diliyorum. Görme ve anlama yeteneği olan diğer beden eğitimi öğretmenlerine sen örnek bir İDOLSÜN anlayana tabi.

SIRADAKİ HABER