Cumhuriyet çifte galibiyet ile başladı

Okullu yıldız kızlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Cumhuriyet Ortaokulu ilk gün KKTC’yi 5-0 ‘yi ve Kayseri şampiyonlarını yenerek gruba çifte galibiyet ile başladı.

Cumhuriyet çifte galibiyet ile başladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Okul Spor­la­rı Yıl­dız Ba­yan­lar Bad­min­ton Tür­ki­ye fi­nal­le­ri Ma­ni­sa’da baş­la­dı. Ço­rum şam­pi­yo­nu Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu ilk gün oy­na­dı­ğı iki maç­ta KKTC Ya­kın Do­ğa Ko­le­ji ve Kay­se­ri tem­sil­ci­le­ri­ni 5-0 yen­di.

23-26 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Ma­ni­sa’da ya­pı­la­cak olan Yıl­dız Ba­yan­lar Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda 19 okul dört grup­ta mü­ca­de­le edi­yor. Tem­sil­ci­miz Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu C gru­bun­da Kay­sei Me­lik­ga­zi Saf­fet Arı­kan Be­dek Or­ta­oku­lu, KKTC Ya­kın Do­ğu Ko­le­ji, Çan­kı­rı İs­met İnö­nü Or­ta­oku­lu ve İs­tan­bul GOP Emi­ne Sa­bit Bü­yük­bay­rak Or­ta­oku­lu ta­kım­la­rı ile eş­leş­ti.

Be­den Eği­ti­mi Bay­ram Ay­dın yö­ne­ti­min­de­ki Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu Ce­ren Naz Bal­cı, Ra­na Ka­ra­göz, Tu­ana Yıl­maz­türk, Es­ma Di­lek­ci, Mer­ve Nur Ye­tiş­gen’li kad­ro­su ile çık­tı­ğı ilk ma­çın­da Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti önün­de zor­lan­ma­dan 5-0 ga­lip ge­le­rek gru­ba ga­li­bi­yet ile baş­la­dı. Tem­sil­ci­miz dün ak­şam se­an­sın­da ikin­ci ma­çın­da Kay­se­ri şam­pi­yo­nu ile kar­şı­laş­tı. Bu ma­çı­da 5-0 ka­za­nan Cum­hu­ri­yet ikin­ci ma­çı­nı­da ra­hat ka­zan­dı.

Bu­gün sa­bah se­an­sın­da İs­tan­bul tem­sil­ci­si ile kar­şı­la­şa­cak olan Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu grup­ta­ki son ma­çın­da ise öğ­le­den son­ra Çan­kı­rı İs­met İnö­nü Or­ta­oku­lu ile kar­şı­la­şa­cak.

Bu­gün oy­na­na­cak maç­lar so­nun­da grup­la­rın­da ilk iki sı­ra­yı alan se­kiz ta­kım ikin­ci tu­ra yük­se­le­cek ve dör­der­li iki gru­ba ay­rı­la­cak. Bu grup maç­la­rı so­nun­da ilk iki sı­ra­yı alan ta­kım­lar çap­raz ola­rak ya­rı fi­nal­de kar­şı­la­şa­cak ve ka­za­nan ta­kım­lar şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le ede­cek­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER