Dayanıklılık testinden geçtiler

Ço­rum Be­le­di­yes­por'da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da fut­bol­cu­lar da­ya­nık­lı­lık tes­tin­den geç­ti.

Dayanıklılık testinden geçtiler

HA­RUN AK­KA­YA

Ço­rum Be­le­di­yes­por'da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da fut­bol­cu­lar da­ya­nık­lı­lık tes­tin­den geç­ti. Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na de­vam eden Ço­rum Be­le­di­yes­por dü­nü çift an­tren­man­la ge­çir­di. 
Sa­bah ve ak­şam se­ans­la­rı ol­mak üze­re iki an­tren­man ya­pan Ço­rum Be­le­di­yes­por, sa­bah sa­at­le­rin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han, fut­bol­cu­la­ra da­ya­nık­lı­lık ça­lış­ma­sı yap­tır­dı. Fut­bol­cu­lar, an­tren­man içe­ri­sin­de ayak te­ni­si de oy­na­dı.

Ak­şam se­an­sın­da ise tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tı­lı­mıy­la an­tren­man ısın­ma ve pas ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Da­ha son­ra fut­bol­cu­lar tak­lit ağır­lık ça­lış­ma yap­tı. Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER