Doğan Can’dan veda mesajı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da geç­ti­ği­miz se­zon ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­yen Do­ğan Can Da­vas kır­mı­zı si­yah­lı ku­lü­be ve­da me­sa­jı ya­yın­la­dı.

Doğan Can’dan veda mesajı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Do­ğan Can Da­vas sos­yal med­ya he­sa­bın­dan ya­yın­la­dı­ğı ve­da me­sa­jın­da ‘Adı­mı­nı at­tı­ğım ilk gün­den iti­ba­ren ben­den des­te­ği­ni esir­ge­me­yen baş­ta Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül’e hem bir baş­kan hem bir abi gi­bi de­ğer ver­di­ği­miz Baş­ka­nı­mız Ömer Ba­la­ban’a yö­ne­ti­ci abi­le­ri­me, oy­na­mak­tan ke­yif al­dı­ğım ta­kım ar­ka­daş­la­rı­ma ve Bü­yük Ço­rums­por ta­raf­ta­rı­na çok te­şek­kür eder şam­pi­yon­luk­lar­la do­lu yıl­lar di­le­rim’  de­di.

Geç­ti­ği­miz se­zon Ga­la­ta­sa­ray ku­lü­bün­den ki­ra­lık ola­rak Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan Do­ğan Can Da­vas özel­lik­le li­gin ilk ya­rı­sın­da­ki per­for­man­sı ile bü­yük be­ğe­ni top­la­mış­tı. İlk ya­rı­da at­tı­ğı 12 gol­le ta­kı­mı­nın en gol­cü is­mi olan Do­ğan Can ikin­ci ya­rı­da ise ay­nı per­for­man­sı gös­te­re­me­miş ve iki gol­le se­zo­nu 14 gol­le ta­mam­la­mış­tı. Do­ğan Can Ga­la­ta­sa­ray ku­lü­bü­nün fut­bol­cu­su ve ye­ni se­zon­da sa­rı kır­mı­zı­lı for­ma­yı giy­mek için mü­ca­de­le ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER