Doğancan Bandırma’da

Geç­ti­ği­miz se­zon Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­yen Do­ğan­can Da­vas ye­ni se­zon­da Ban­dır­mas­por’a ki­ra­lan­dı.

Doğancan Bandırma’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ga­la­ta­sa­ray alt ya­pı­sın­da fut­bo­la baş­la­yan iki se­zon ön­ce sa­rı kır­mı­zı­lı ku­lüp­te pro­fes­yo­nel ol­duk­tan son­ra ön­ce Er­ba­as­por’a ge­çen se­zon­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’a ki­ra­lık ola­rak ve­ri­len Do­ğan Can Da­vas ye­ni se­zon için 2. lig kır­mı­zı grup­ta mü­ca­de­le ede­cek olan Ban­dır­mas­por’a ve­ril­di.
Genç fut­bol­cu dün ye­ni ta­kı­mı ile söz­leş­me im­za­la­dık­tan son­ra ilk an­tren­ma­nı­na çık­tı. Do­ğan Can geç­ti­ği­miz se­zon özel­lik­le ilk ya­rı­da­ki per­for­man­sı ile bü­yük be­ğe­ni top­la­mış­tı. Do­ğan Can Ço­rum Be­le­di­yes­por for­ma­sı al­tın­da 14 gol atar­ken bun­la­rın 12’si­ni ilk ya­rı­da at­mış­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER