Düzyurt mesaisi tam kadro

Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü Düz­yurt­spor ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı an­tren­man­la sür­dür­dü.

Düzyurt mesaisi tam kadro

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü Düz­yurt­spor ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı an­tren­man­la sür­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.
Isın­ma ha­re­ket­le­ri ve grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan ısın­ma ko­şu­su ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra dar alan­da pas ile de­vam et­ti. Ça­lış­ma­da da­ha son­ra ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da fut­bol­cu­la­rın ol­duk­ça mo­ral­siz ol­duk­la­rı göz­len­di. Li­gin son üç ma­çın­da kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da kad­ro­da­ki genç fut­bol­cu­la­ra şans ve­ril­me­si bek­le­ni­yor.
Ço­rum Be­le­di­yes­por Düz­yurt­spor ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2018, 16:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER