Efe Kayra bölge karmasında

Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­li­şim Li­gin­den Efe Kay­ra Şe­ker Sam­sun Böl­ge Kar­ma­sın­da for­ma gi­ye­cek. Mil­li ta­kı­ma alt ya­pı oluş­tur­mak ama­cı ile dü­zen­le­nen Böl­ge Kar­ma maç­la­rı 18-28 Ekim’da İs­tan­bul Ri­va’da ya­pı­la­cak.

Efe Kayra bölge karmasında

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por U 15 ta­kı­mın­dan Efe Kay­ra Şe­ker Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Sam­sun Böl­ge Kar­ma­sı kad­ro­su­na çağ­rıl­dı.
Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Sam­sun Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ço­rum’da spor­cu iz­le­me­si için gö­rev­len­di­ri­len Tek­nik Di­rek­tör Al­pay Ar­dık geç­ti­ği­miz yıl­dan bu­ya­na ta­kip et­tik­le­ri Efe Kay­ra Şe­ker’in gös­ter­di­ği ge­li­şim so­nu­cun­da ken­di­si­nin ra­po­ru Böl­ge An­tre­nör­le­ri­nin ona­yı ile Sam­sun Böl­ge Kar­ma­sı­na çağ­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
Efe Kay­ra Şe­ker cu­ma gü­nü Sam­sun’a gi­de­rek Böl­ge Kar­ma­sı ile an­tren­ma­na çı­ka­cak ar­dın­dan da 18-28 Ekim ta­rih­le­rin­de İs­tan­bul Ri­va’da ya­pı­la­cak olan böl­ge kar­ma­la­rı maç­la­rın­da Sam­sun kar­ma­sın­da mü­ca­de­le ede­cek.
Geç­ti­ği­miz yıl bu kar­ma maç­la­rı­na çağ­rı­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por aka­de­mi ta­kı­mın­dan ka­le­ci Emin Be­ra per­for­man­sı ile dik­kat çek­miş ve ar­dın­dan da Ga­la­ta­sa­ray alt ya­pı­sı­na trans­fer ol­muş­tu.
Efe Kay­ra Şe­ker 2005 Ço­rum do­ğum­lu fut­bo­la 2014 yı­lın­da Genç­ler­bir­li­ği’nde baş­la­yan Şe­ker üç yıl bu ta­kı­mın for­ma­sı­nı giy­dik­ten son­ra bu se­zon ba­şın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sı­na trans­fer ol­muş ve Ge­li­şim Li­gin­de mü­ca­de­le et­me­ye baş­la­mış­tı.
Al­pay Ar­dık Böl­ge Kar­ma­sı için ta­kip­le­ri­nin de­vam et­ti­ği­ni önü­müz­de­ki yıl için­de  bu yıl­dan dört beş isim be­lir­le­dik­le­ri­ni ve ta­ki­be yıl bo­yu de­vam ede­cek­le­ri­ni bir iki yaş  kü­çük isim­le­rin­de ge­le­cek yıl­lar için ta­ki­be alı­nan lis­te­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER