EFE’ler rakip tanımıyor

Vo­ley­bol er­kek­ler 2. li­gin­de­ki tem­sil­ci­miz Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por lig­de­ki dör­dün­cü ma­çın­dan da ga­lip ay­rı­la­rak li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di.

EFE’ler rakip tanımıyor

MU­RAT KA­RA­SU
Vo­ley­bol er­kek­ler 2. li­gin­de­ki tem­sil­ci­miz Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por lig­de­ki dör­dün­cü ma­çın­dan da ga­lip ay­rı­la­rak li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di.

Lig­de­ki ilk üç ma­çın­dan ga­li­bi­yet ile ay­rı­la­rak zir­ve­ye otu­ran Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por dör­dün­cü ma­çın­da grup­ta he­nüz pu­anı bu­lun­ma­yan Sa­ha­bi­ye dep­las­ma­nın­da zor­lan­ma­dan ga­lip gel­di.

Ra­ki­bin­de genç oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu ol­ma­sı ne­de­ni ile Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por tek­nik he­ye­ti bu maç­ta kad­ro­sun­da genç oyun­cu­la­rın­da maç tec­rü­be­si­ni ar­tır­mak için on­la­ra for­ma şan­sı ver­di. Ma­çın ilk iki se­tin­de ra­ki­bi­nin or­tak ol­ma­sı­na izin ver­me­den 25-17 ve 25-18’lik skor­lar­la ala­rak 2-0 öne ge­çen Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por son set­te ise di­ren­ci kı­rı­lan ra­ki­bi önün­de 25-14’lük skor­la ga­lip ge­le­rek sa­lon­dan 3-0 ga­lip ay­rı­la­rak dör­dün­cü ma­çı­nı­da ka­za­nıp 12 pu­an­la li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por be­şin­ci haf­ta ma­çın­da Er­zu­rum Spor Li­se­si’ni ko­nuk ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER