‘Eksiklerimizi gördük’

Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han Eroks­por ile oy­na­dık­la­rı ma­çın lig ma­çı ha­va­sın­da geç­ti­ği­ni ve ek­sik­le­ri­ni gör­me im­ka­nı bul­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ra­ki­bin gru­bun­da şam­pi­yon­luk he­de­fi ile mü­ca­de­le ede­cek güç­lü bir kad­ro­su ol­du­ğu­nu be­lir­ten Say­han ‘Li­ge ka­dar ek­sik­le­ri­mi­zi gi­de­re­rek çok da­ha iyi du­ru­ma ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Çok iyi bir or­tam­da ça­lış­ma ya­pı­yo­ruz’ de­di.

‘Eksiklerimizi gördük’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han kam­pın son de­re­ce ve­rim­li geç­ti­ği­ni ve çok iyi bir ça­lış­ma or­ta­mın­da ye­ni se­zo­na ha­zır­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Say­han bu ça­lış­ma­la­rın se­me­re­si­ni lig­de gö­re­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ço­rum’da yap­tık­la­rı ilk iki etap­ta da­ha çok fi­zik­sel an­tren­man­la­ra ağır­lık ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Say­han ‘8 Ağus­tos’ta baş­la­dı­ğı­mız Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da ise tak­tik­sel prog­ra­ma ağır­lık ve­ri­yo­ruz. Bur­da oy­na­dı­ğı­mız ilk ha­zır­lık ma­çın­da Eroks­por kar­şı­sın­da cid­di bir sı­nav ver­dik. Eroks­por gru­bun şam­pi­yon­luk ada­yı güç­lü bir kad­ro­ya sa­hip bir ta­kım ve bi­zim ek­sik­le­ri­mi­zi gör­me adı­na son de­re­ce ya­rar­lı ol­du.

Denk kuv­vet­le­rin mü­ca­de­le­si şek­lin­de ge­çen ge­çen maç­ta ta­kım ola­rak ek­sik­le­ri­mi­zi gör­me fır­sa­tı bul­duk. Kam­pın so­nu­na ka­dar önü­müz­de bir haf­ta­lık sü­re var ve bu ek­sik­le­ri­mi­zi gi­der­mek için özel bir prog­ram uy­gu­la­ya­ca­ğız. Kamp dö­ne­min­de oy­na­ya­ca­ğı­mız iki ha­zır­lık ma­çın­da da bu ek­sik­le­ri­mi­zi gi­der­mek için eli­miz­den ge­len ça­ba­yı gös­te­re­ce­ğiz. 

Bu sü­reç lig kad­ro­su­nun oluş­ma­sı açı­sın­dan da önem­li. Li­ge ka­dar ide­al kad­ro­mu­zu şe­kil­len­dir­mek için ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar ve oy­na­ya­ca­ğı­mız ha­zır­lık maç­la­rı bü­yük önem ta­şı­yor. Kamp­ta ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar so­nun­da li­ge çok da­ha iyi bir du­rum­da gi­re­cek ko­nu­ma ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Ama­cı­mız son etap ön­ce­si ek­sik­le­ri­mi­zi as­ga­ri­ye in­di­re­rek Ço­rum’a dön­mek’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2018, 10:28
YORUM EKLE
YORUMLAR
sezer
sezer - 4 yıl Önce

Acilen üç tane orta sahaya kaleye santrafor bölgesine kaliteli transfer şart.Yakup sakatlansa kimin var ey hoca.Yoksa şampiyonluğu bırak orta sıralarda oluruz.

SIRADAKİ HABER