Elif Dila Bayrak milli takımda

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda yetişen ve geçen yım Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü’ne transfer olan Elif Dila Bayrak U 14 milli takımının Bulgaristan’da katıldığı FİBA Alt yapı geliştirme projesi turnuvasında milli formayı giydi.

Elif Dila Bayrak milli takımda

YÜK­SEL BA­SAR
Ço­rum­lu Bas­ket­bol­cü Elif Di­la Bay­rak U 14 mil­li ta­kı­mı­nın Bul­ga­ris­tan’da ka­tıl­dı­ğı tur­nu­va­da­ki per­for­man­sı ile bü­yük be­ğe­ni top­la­dı.
Ço­rum Fe­ner­bah­çe Bas­ket­bol Oku­lu ça­lış­ma­la­rın­dan ye­ti­şen ve geç­ti­ği­miz yıl Çan­ka­ya Üni­ver­si­te­si Spor Ku­lü­bü’ne trans­fer olan Elif Di­la Bay­rak bur­da Arı Ko­le­jin­de eği­ti­mi­ne burs­lu ola­rak de­vam eder­ken spor ya­şan­tı­sı­nı­da sür­dü­rü­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de açık­la­nan U 14 mil­li ta­kı­mı­na kad­ro­su­na gi­ren ve Bul­ga­ris­tan’da ya­pı­lan Fİ­BA Alt Ya­pı Ge­li­şim pro­je­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen özel tur­nu­va­da mil­li ta­kım ile bir­lik­te dört ül­ke mü­ca­de­le et­ti. Mil­li ta­kım oy­na­dı­ğı maç­lar­da Ma­ke­don­ya’yı 52-38, Ro­man­ya’yı 49-35 ve Ko­so­va’yı ibe 75-23 ye­ner­ken ev sa­hi­bi Bul­ga­ris­tan’a ise 70-41 mağ­lup ol­du.
Mil­li ta­kı­mın Ma­ke­don­ya’yı 52-38 yen­di­ği maç­ta Elif Di­la Bay­rak top­lam 15.50 da­ki­ka sü­re al­dı üç hü­cum ve 4 sa­vun­ma ri­ba­un­du alır­ken dört asis ve iki top çal­ma ile oy­na­dı. Bay­rak ilk kez giy­me­si­ne kar­şın mil­li ta­kım­da­ki per­for­man­sı ile bü­yük be­ğe­ni top­la­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER