Emrah Kaya yedi yıl aradan sonra Çorum’da

2010-11 sezonunda Çorumspor formasını giyen Emrah Kaya Çorum Belediyespor ile iki yıllık anlaştı.

Emrah Kaya yedi yıl aradan sonra Çorum’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da sağ ka­nat için ya­pı­lan araş­tır­ma so­nun­da ye­di yıl ön­ce Ço­rums­por for­ma­sı­nı gi­yen Em­rah Ka­ya ile an­laş­ma sağ­lan­dı.

1986 Sa­lih­li do­ğum­lu Em­rah Ka­ya Fe­ner­bah­çe alt ya­pı­sın­da dört yıl for­ma giy­dik­ten son­ra ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı Tur­gut­lus­por’da at­tı. Ar­dın­dan sı­ra­sıy­la Kay­se­ris­por, Gi­re­suns­por, Bu­cas­por ve 2008 se­zo­nun­da Tur­gut­lus­por’da for­ma giy­dik­ten son­ra 2010-11 se­zo­nun­da Ço­rums­por’a trans­fer ol­du ve bir yıl kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı giy­dik­ten son­ra Bo­zü­yüks­por, Tav­şan­lı Lin­yits­por, Al­tay, Kar­tals­por, Bod­rum Be­le­di­yes­por ve ge­çen se­zon ba­şın­da da Ko­zan Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı giy­di.
18 kez U 18, U 19 ve U 21 mil­li ta­kım­la­rın­da for­ma gi­yen Em­rah Ka­ya ge­çen se­zon ise Ko­zan Be­le­di­yes­por’da 34 maç­ta for­ma giy­di ve 12 go­le im­za at­tı. Ka­ya se­zo­nu iki sa­rı kart­la ta­mam­la­dı.

Ge­nel Kap­tan Meh­met  Akif Tat­lı ka­nat trans­fe­ri ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler ve araş­tır­ma­lar so­nun­da Em­rah Ka­ya ile an­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di. Tat­lı, ta­nı­dık­la­rı ve bil­dik­le­ri bir isim olan Em­rah Ka­ya’nın ta­kı­ma kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Em­rah Ka­ya ise ye­ni­den Ço­rum’da ol­mak­tan do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­ya, Ço­rum Be­le­di­yes­por’un he­de­fi­ni iyi bil­di­ği­ni ve ta­kım ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te bu ta­kı­mı he­de­fe ulaş­tır­mak için el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek an­laş­ma­nın iki ta­ra­fa­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di,.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER