Emre ve Akın görüşme masasına

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iç trans­fer gö­rüş­me­le­ri dün Em­re Yük­sek­te­pe ve Akın Ka­ra­as­lan ile de­vam et­ti.

Emre ve Akın görüşme masasına

HARUN AKKAYA

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iç trans­fer gö­rüş­me­le­ri dün Em­re Yük­sek­te­pe ve Akın Ka­ra­as­lan ile de­vam et­ti.

Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı iç trans­fer gö­rüş­me­le­rin­de Ço­rum’a da­vet et­tik­le­ri Em­re Yük­sek­te­pe ve Akın Ka­ra­as­lan’ın ak­şam sa­at­le­rin­de gel­di­ği­ni söy­le­di. İki fut­bol­cu ile ya­pa­cak­la­rı gö­rüş­me so­nun­da an­laş­ma sağ­lan­ma­sı ha­lin­de söz­leş­me ye­ni­le­ye­cek­le­ri­ni be­lir­ten Tat­lı ‘İç trans­fer gö­rüş­me­le­ri­miz haf­ta bo­yun­ca de­vam ede­cek. Ha­zır­la­dı­ğı­mız ra­por doğ­rul­tu­sun­da iç trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ni bi­ti­rip ar­dın­dan dış trans­fe­re yö­ne­le­ce­ğiz’ de­di.

Dün ak­şam gö­rüş­me ya­pı­lan Em­re ve Akın ile an­laş­ma sağ­lan­ma­sı ha­lin­de res­mi im­za­lar atı­la­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER