Eren Uzun Dünya ikincisi

Rusya’da devam eden Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası’nda Çorum Gençlikspor’dan Eren Uzun 56 kiloda grekoromende ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Eren Uzun bugün serbestte mindere çıkacak. Serbest stilde daha başarılı olan Eren Uzun’un hedefi bu kez kürsünün en üst basamağına çıkmak.

Eren Uzun Dünya ikincisi

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Rus­ya’da ya­pı­lan İşit­me En­gel­li­ler Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­su Eren Uzun ikin­ci ola­rak gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.

Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi’nde ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Eren Uzun Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da ser­bes ve gre­ko­ro­men stil­de kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şar­mış­tı.

Bu ba­şa­rı­sı ile mil­li ta­kı­ma gir­me­yi ba­şa­ran Eren Uzun dün gre­ko­ro­men stil 56 ki­lo­da min­de­re çık­tı. Fi­na­le ka­dar maç­la­rı­nı ka­za­na­rak yük­sel­me­yi ba­şa­ran Eren Uzun fi­nal­de ra­ki­bi­ne ye­ni­le­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
Eren Uzun bu­gün ise ser­best stil ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci kez min­de­re çı­ka­cak. Gre­ko­ro­me­ne gö­re ser­best stil­de da­ha ba­şa­rı­lı olan Eren Uzun’un he­de­fi ser­best stil­de al­tın ma­dal­ya ka­za­na­rak şam­pi­yo­na­yı iki ma­dal­ya ile ka­pat­mak.
Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi An­tre­nö­rü Bü­lent Tuz­cu spor­cu­su­nun per­for­man­sın­dan ve el­de et­ti­ği ba­şa­rı­dan son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ser­best stil­de al­tın ma­dal­ya ka­za­na­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER