Eren Uzun Dünya Şampiyonu

Rusya’da yapılan Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası’nda 56 kiloda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Eren Uzun grekoromende kazandığı gümüş madalyanın ardından serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu. Uzun grekoromende yenildiği Rus rakibini serbest stilde sayı tuşu ederek şampiyonluğa ulaştı.

Eren Uzun Dünya Şampiyonu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Rus­ya’da dün so­na eren Dün­ya İşit­me En­gel­li­ler Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­su Eren Uzun ser­best stil­de al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

Rus­ya’nın Suz­dal şeh­rin­de 12 Ha­zi­ran’da baş­la­yan ve bu­gün so­na ere­cek olan Dün­ya İşit­me En­gel­li­ler Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda 56 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen Ço­rum Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi’nde an­tre­nör Bü­lent Tuz­cu yö­ne­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Eren Uzun haf­ta için­de ya­pı­lan gre­ko­re­men stil mü­sa­ba­ka­la­rın­da fi­nal ma­çın­da Rus ra­ki­bi­ne ye­ni­le­rek ikin­ci ol­muş ve gü­müş ma­dal­ya ka­zan­mış­tı.

Cu­mar­te­si gü­nü ise ser­best stil 56 ki­lo­da min­de­re çı­kan Eren Uzun ele­me maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­nal­de yi­ne ev sa­hi­bi ül­ke­den Rus spor­cu ile ikin­ci kez şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le et­ti. Gre­ko­ro­men stil­de ye­nil­di­ği ra­ki­bi önün­de ser­best stil­de çok üs­tün bir gü­reş çı­kar­tan Eren Uzun ra­ki­bi­ni sa­yı tu­şu ile ye­ne­rek Dün­ya Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­na­rak ül­ke­si­ne ve Ço­rum’a bir al­tın bir gü­müş ma­dal­ya ile dön­me­yi ba­şar­dı. Bü­lent Tuz­cu spor­cu­su­nun ba­şa­rı­sı ile gu­rur duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek ken­di­le­ri­ne ça­lış­ma im­ka­nı ve­ren Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’e te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER