Ertuğrul korkuttu

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın dün­ki an­tren­ma­nın­da Er­tuğ­rul kı­sa sü­re­li bay­gın­lık ge­çir­di.

Ertuğrul korkuttu

HARUN AKKAYA
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın dün­ki an­tren­ma­nın­da Er­tuğ­rul kı­sa sü­re­li bay­gın­lık ge­çir­di. Tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sı­ın­da ka­le­ci Onur ile çar­pı­şan Er­tuğ­rul yer­de kal­dı. Onur ha­fif bir sa­kat­lık ge­çi­rir­ken Er­tuğ­rul ise yer­de kı­sa sü­re bay­gın kal­dı.
Ma­sör Ali Kö­se­er’in he­men ilk mü­da­he­le­yi yap­tı­ğı Er­tuğ­rul kı­sa sü­ren bay­gın­lı­ğın ar­dın­dan aya­ğa kal­dı. Buz te­da­vi­si uy­gu­la­nan Er­tuğ­rul ça­lış­ma­nın ka­lan bö­lü­mü­ne ke­nar­dan iz­le­di. Ma­sör Ali Kö­se­er dar­be­ye bağ­lı kı­sa sü­re­li bay­gın­lık ge­çi­ren Er­tuğ­rul’un cid­di bir du­ru­mu bu­lun­ma­dı­ğı­nı ve ya­rın oy­na­na­cak Muğ­las­por ma­çın­da ta­kı­mın­da­ki ye­ri­ni ala­ca­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER